ประเภทของยา-ยาใช้ภายใน มีดังนี้
ลำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) เลขทะเบียน
1 RIZIMIDE 2A 68/2540
2 P.D.S + 1.5% D (PERITONEAL DIALYSIS SOLUTION) 2A 58/2533
3 PIA 2A 97/2538
4 KIMOSE 2A 41/2541
5 R - CETATE -5 2A 67/2539
6 DEXTRAN A.R. 2A 114/2535
7 R- CETATE 2A 66/2539
8 - VIRAZINE 2A 25/2533
9 - DEXTROSE 10% IN SALINE 0.9% 2A 115/2529
10 - 2.5% DEXTROSE IN 1/2 STRENGTH HARTMANN'S SOLUTION 2A 199/2533
11 - KIDMIN (R) 2A 185/2540
12 - BACOPRIM FORTE TABLETS 2A 832/2530
13 - HICOMP 2A 153/2541
14 - BACOPRIM SYRUP 2A 831/2530
15 - DEXTROSE 5 % IN 1/2 STR. SALINE 2A 116/2529
16 - INPERSOLUTION 1.5% 2A 804/2530
17 - PANAGIN - A SYRUP 2A 55/2542
18 - NORMALYTE-E PH 7.4 2A 91/2533
19 - DEXTROSE 5 % IN 1/4 STR. SALINE 2A 117/2529
20 - DEXTROSE 5 % IN LACT. RINGER'S 2A 222/2526
21 - ENZYMET 2A 312/2541
22 - FUZA 2A 220/2528
23 - TOPD-1 2A 27/2553
24 - RIMACTAZID 300 2A 334/2541
25 - DEGRAN 2A 109/2542
26 - 0.3% POTASSIUM CHLORIDE AND 5% GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION B.P 2A 327/2541
27 - GE-2 SOLUTION FOR PARENTERAL NUTRITION 2A 61/2534
28 - 0.3% POTASSIUM CHLORIDE AND 0.9% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS INFUSION B.P 2A 328/2541
29 - 0.15% POTASSIUM CHLORIDE AND 0.9% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS INFUSION B.P 2A 329/2541
30 - CAPD 2 2A 154/2534
31 - CAPD 3 2A 155/2534
32 - 0.15% POTASSIUM CHLORIDE AND 5% GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION B.P. 2A 330/2541
33 - PAN-AMING INJECTION 2A 7/2537
34 - INPERSOLUTION 2.5 % 2A 31/2541
35 - PARAMOL INJECTION 2A 622/2531
36 - LACTATED RINGER'S 2A 212/2527
37 - APRACUR 2A 163/2542
38 - COMOXOLE SUSPENSION 2A 201/2542
39 - TRIPRIM 2A 180/2531
40 - CAPTRIM 2A 32/2537
41 - HISSALIC 2A 169/2528
42 - AMIPAREN - 10 2A 119/2532
43 - CERATUSSIN SYRUP 2A 17/2530
44 - MULTI-VITAMIN SYRUP 2A 1115/2528
45 - AMINOTRANS 5% 2A 113/2528
46 - DEXTROSE 5% IN SALINE 0.9% 2A 118/2529
47 - B 1,6,12 2A 897/2529
48 - AMINOLEBAN 2A 191/2529
49 - DEXTROSE 10% IN 1/3 STR. SALINE 2A 382/2529
50 - GE-1 SOLUTION FOR PARENTERAL NUTRITION 2A 60/2534
51 - DEXTROSE 5 % IN 1/3 STR. SALINE 2A 120/2529
52 - DEXTROSE 10% IN 1/5 STR. SALINE 2A 49/2529
53 - INPERSOLUTION 4.25 % 2A 32/2541
54 - GRIPE TONIX 2A 632/2527
55 - DEXTROSE 5% IN 1/5 STR. SALINE 2A 324/2527
56 - INFANOLYTE 2A 187/2528
57 - NORMALYTE-E 5 (WITH 5% DEXTROSE) 2A 118/2533
58 - DIALYTE A 2A 31/2529
59 - GLUCOLYTE-P, 5% 2A 59/2533
60 - PERI SOLUTION (E))(WITH 4.25% DEXTROSE) 2A 358/2532
61 - NORMALYTE-P (WITH 5% DEXTROSE) 2A 611/2531
62 - FOLI-PLUS ( FILM COATED TABLET) 2A 20/2540
63 - GLUCOLYTE-P 2A 610/2531
64 - NORMALYTE-S (WITH 5% DEXTROSE) 2A 609/2531
65 - NORMALYTE-I (WITH 5% DEXTROSE) 2A 608/2531
66 - AMIPAREN-5 2A 69/2532
67 - MICROTRIM TABLETS 2A 458/2531
68 - 5% DEXTROSE IN LACTATED RINGER'S INJECTION 2A 192/2531
69 - PERI SOLUTION (WITH 1.5% DEXTROSE) 2A 879/2530
70 - R.P. GEN TABLETS 2A 185/2530
71 - 5% DEXTROSE AND 0.3% SODIUM CHLORIDE INJECTION 2A 484/2530
72 - 5% DEXTROSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE INJECTION 2A 485/2530
73 - PERI SOLUTION(1) (WITH 1.5% DEXTROSE) 2A 144/2531
74 - 5% DEXTROSE AND 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION 2A 486/2530
75 - DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION U.S.P. D2.5-0.9S 2A 535/2530
76 - DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION U.S.P.D2.5-0.45 S 2A 438/2530
77 - DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION U.S.P.D3.3-0.3 S 2A 437/2530
78 - DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION U.S.P.D-5-0.2 S 2A 436/2530
79 - 10% DEXTROSE AND 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION 2A 487/2530
80 - LACTATED RINGER'S INJECTION U.S.P. 2A 646/2530
81 - DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION U.S.P.D-10-S 2A 432/2530
82 - TICOVIT 2A 77/2537
83 - DEXTROSE AND SODIUM CHORIDE INJECTION U.S.P. D-5-S 2A 431/2530
84 - DEXTROSE AND SODIUM CHORIDE INJECTION U.S.P. D-5-1/2S 2A 430/2530
85 - DEXTROSE AND SODIUM CHORIDE INJECTION U.S.P. D-5-1/3 S 2A 429/2530
86 - DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION U.S.P.D-5-1/4S 2A 428/2530
87 - OBIMIN-AF 2A 33/2528
88 - CO-TRIMOXAZOLE TABLETS 2A 1106/2529
89 - 4.3% DEXTROSE AND 0.18% SODIUM CHLORIDE INJECTION 2A 425/2530
90 - SINUFEN SYRUP 2A 19/2534
91 - 0.3%SODIUM CHLORIDE AND 3.3% DEXTROSE INJECTION 2A 423/2530
92 - GLUCOLYTE-5 2A 899/2530
93 - GLUCOLYTE-3 2A 471/2530
94 - COMOXOLE TABLETS (PAEDIATRIC) 2A 200/2542
95 - LACTATED RINGER'S INJECTION 2A 488/2530
96 - HEMINAC TABLETS 2A 405/2531
97 - GLUCOLYTE-2 2A 184/2530
98 - ARI-10 (10 % DEXTROSE IN ACETATED RINGER'S INJECTION) 2A 605/2531
99 - B-COMPLEX SUGAR COATED TABLETS 2A 96/2530
100 - AMILOZIDE 2A 94/2531
101 - 10%DEXTROSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE INJECTION 2A 545/2529
102 - 5 % DEXTROSE AND 0.18 % SODIUM CHLORIDE INJECTION 2A 1/2526
103 - VITAMIN B TABLETS,COMPOUND,STRONG(SUGAR COATED TABLETS) 2A 425/2529
104 - MIST CARMINATIVE 2A 785/2530
105 - CO-TRIMOXAZOLE TABLETS 2A 256/2529
106 - 0.9% SODIUM CHLORIDE AND 5% DEXTROSE INJECTION B.P 2A 273/2529
107 - DIPHENDRYL EXPECTORANT 2A 843/2529
108 - RINGER'S SOLUTION (RINGER'S INJECTION U.S.P.) 2A 1173/2528
109 - AMINOSOL - 5 2A 18/2529
110 - AMINOSOL-10 2A 34/2529
111 - ARI-5 (5% DESTROSE IN ACETATED RINGER'S INJECTION) 2A 604/2531
112 - CARMINATIVE 2A 505/2531
113 - PERI SOLUTION C 2A 203/2528
114 - ACETAR-5(DEXTROSE 5% IN ACTATE RINGER'S INJECTION) 2A 289/2528
115 - ACETAR (ACETATE RINGER'S INJECTION) 2A 352/2528
116 - PAN-AMIN 2A 1015/2527
117 - MAGNESIUM TRISILICATE TABLETS. COMPOUND 2A 670/2529
118 - DEXTRAN 40 INJECTION 2A 45/2528
119 - DEXTRAN 40 DEXTROSE INJECTION 2A 119/2528
120 - DEXTRAN 70 INJECTION 2A 118/2528
121 - DEXTRAN 70 DEXTROSE INJECTION (70D) 2A 117/2528
122 - CO-TRIMOXAZOLE MIXTURE , PAEDIATRIC 2A 447/2530
123 - PERI SOLUTION A 2A 116/2528
124 - D-5-1/5S 2A 1014/2527
125 - D5-LRI (5% DEXTROSE IN LOCTATED RINGER'S INJ.) 2A 625/2531
126 - D- 4.0 - 0.18 S 2A 1013/2527
127 - SINUFEN TABLETS. 2A 97/2534
128 - D4.3 - 0.18 S 2A 1012/2527
129 - COMPOUND SODIUM LACTATE INJECTION B.P. 2A 1009/2527
130 - MAGNESIUM TRISILICATE TABLETS COMPOUND 2A 809/2529
131 - OLYNE- DEK (ORANGE FLAVOUR) 2A 3/2536
132 - RINGER' S SOLUTION 2A 44/2528
133 - ARI (ACETATE RINGER'S INJECTION) 2A 158/2534
134 - TOPRIM 2A 18/2534
135 - BACTRIM 2A 546/2527
136 - P.T.D.SOLUTION 2A 527/2531
137 - DEXSIN-A SYRUP 2A 70/2528
138 - DONAGAN TABLETS 2A 393/2530
139 - CO-TRIMOXAZOLE MIXTURE PAEDIATRIC 2A 607/2531
140 - 5% DEXTROSE AND 0.225% SODIUM CHLORIDE INJECTION 2A 483/2530
141 - DITAP SYRUP 2A 457/2530
142 - BACIN DS 2A 1226/2528
143 - NORPHEN 2A 91/2530
144 - CALCIVITA 2A 641/2530
145 - DEXTROSE 4.3% IN SODIUM CHLORIDE INJECTION 0.18% 2A 252/2527
146 - LACTATED RINGER'S INJECTION 2A 190/2527
147 - ASPIRIN TABLETS 2A 317/2526
148 - FERROVIT 2A 298/2530
149 - NUTRIVITA 2A 855/2530
150 - VITA MULTICAP 2A 352/2531
151 - PIRI (MULTIVITAMIN & MINERAL CAPSULES) 2A 199/2531
152 - ANTICOAGULANT CITRATE PHOSPHATE DEXTROSE ADENINE SOLUTION (CPDA - 1) 2A 138/2542
153 - ANTICOAGULANT CITRATE PHOSPHATE DEXTROSE SOLUTION (CPD) 2A 137/2542
154 - POWERON 2A 439/2531
155 - DEXTROSE 5% SODIUM CHLORIDE 0.18% 2A 44/2526
156 - DEXTROSE 5% IN 1/4 NORMAL SALINE 2A 43/2526
157 - DEXTROSE 5% IN 1/3 NORMAL SALINE 2A 42/2526
158 - NOOTRIM CAPSULE 2A 632/2531
159 - SOLUTION OF DEXTROSE 10 % IN NORMAL SALINE 0.9 % 2A 1018/2527
160 - SOLUTION OF DEXTROSE 5 % IN NORMAL SALINE 0.9 % 2A 1017/2527
161 - BORACAP 2A 332/2531
162 - FECOL 2A 417/2530
163 - DAILY-VIT 2A 429/2531
164 - FECOL 2A 947/2529
165 - DECAVITAMIN 2A 415/2531
166 - DEXTROSE 5% IN 1/2 NORMAL SALINE 2A 45/2526
167 - LIDOLINE A 2A 543/2531
168 - COMOXOLE D/S TABLETS 2A 188/2542
169 - MARTINVIT (TABLET) 2A 125/2532
170 - AMIDROTHIDE 2A 111/2535
171 - BETASALIC (OINTMENT) 2A 42/2542
172 - ACETATE RINGER'S INJECTION 2A 304/2532
173 - CO-TRIMOXAZOE CAPSULES 2A 90/2537
174 - TRIMOXIN SYRUP 2A 52/2534
175 - CO-TRIMOXAZOLE TABLETS D/S 2A 29/2537
176 - CO-TRIMOXAZOLE TABLETS (PAEDIATRIC) 2A 45/2537
177 - CO-TRIMOXAZOLE SUSPENSION 2A 46/2537
178 - THIDOMIN TABLETS 2A 77/2538
179 - CO-TRIMOXAZOLE TABLETS 2A 35/2537
180 - K.B.D.C. CAPSULES 2A 113/2545
181 - AT-GEL 2A 138/2526
182 - MULTIVITAMIN CAPSULES 2A 127/2541
183 - KANCIN-L 2A 248/2528
184 - SELENIUM + BETA + C + E 2A 250/2541
185 - NATURAL BETA C E 2A 13/2542
186 - EXPECTA 2A 37/2542
187 - REVICON ZINC TABLET 2A 108/2542
188 - CONCENTRATED HAEMODIALYSIS SOLUTION 2A 419/2527
189 - BUPASCOL-PLUS 2A 70/2538
190 - VANA STOMACHICA 2A 169/2527
191 - 3 B 2A 191/2527
192 - AQUAVITIN 2A 636/2528
193 - 3 B FORTE 2A 386/2527
194 - OXYLIM 2A 505/2528
195 - 3 B 2A 620/2528
196 - BECOLIM FORTE 2A 717/2527
197 - PLUS 2A 423/2531
198 - DEXTROSE 10% IN 1/2 NORMAL SALINE 2A 110/2532
199 - VITACAP CAPSULES 2A 110/2531
200 - BECOLIM 100 (INJECTION) 2A 357/2532
201 - CAPGINVIT-F 2A 18/2528
202 - MULTILIM SYRUP 2A 197/2532
203 - COD LIVER OIL FORTE CAPSULES 2A 1170/2528
204 - BACIN (TABLETS) 2A 84/2530
205 - CENTRAL 600 C 2A 196/2540
206 - VIBEC 2A 323/2541
207 - BECOSOL 2A 1119/2527
208 - ALVIMIN TABLETS 2A 265/2544
209 - DEXTROSE 10% IN1/2 SIR. SALINE 2A 553/2528
210 - AMITOP - 15 2A 26/2545
211 - MERA 2A 33/2545
212 - DIALYTE 2 2A 271/2544
213 - HYLYTE 2A 23/2550
214 - O-SALINE 2A 22/2550
215 - QUROMIN TABLETS 2A 202/2542
216 - DIALYTE 4 2A 272/2544
217 - TRUST PILL 2A 10/2549
218 - DIALYTE 17 2A 273/2544
219 - CO - STAR D/S 2A 171/2544
220 - DIALYTE 3 2A 274/2544
221 - DIALYTE 10 2A 275/2544
222 - VERACOLD 2A 6/2547
223 - POLARAX 2A 65/2545
224 - SP - FED SYRUP 2A 152/2544
225 - COMOXOLE CAPSULES 2A 196/2542
226 - RHINITAP 2A 183/2544
227 - JOINT CARE 2A 18/2549
228 - TPUTE-RIPE 2A 17/2549
229 - RIFO-FORTE 2A 16/2549
230 - CO - STAR 2A 110/2544
231 - K.B.GIN SYRUP 2A 81/2545
232 - BENYLIN (COUGH SYRUP) 2A 214/2542
233 - K.B. FEDAMOL 2A 80/2545
234 - K.B. FAMATE SUSPENSION 2A 85/2545
235 - ELZYM 2A 211/2542
236 - CAPD 2.3 2A 124/2544
237 - MULTICALMIN 2A 274/2540
238 - CAPD 1.5 LC 2.5 2A 123/2544
239 - CAPD 1.5 LC 2 2A 122/2544
240 - BENDY COUGH SYRUP 2A 96/2545
241 - MEDITUSSIN 2A 97/2545
242 - I - VITA 2A 19/2546
243 - KAL - CEE GRAPE 2A 22/2546
244 - DINAZIDE 2A 46/2546
245 - R.P. GEN - PE TABLETS 2A 44/2546
246 - K.B. SYRUP 2A 39/2546
247 - BESTRIM 2A 82/2549
248 - BENAVITA 2A 64/2546
249 - AIRTAB 2A 75/2546
250 - 0.3% POTASSIUM CHLORIDE IN 2.5% GLUCOSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS INFUSION B.P. 2A 80/2544
251 - 0.15% POTASSIUM CHLORIDE IN 2.5% GLUCOSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS INFUSION B.P. 2A 81/2544
252 - K.B. FAMATE 2A 78/2546
253 - NABESAC 2A 227/2543
254 - DILOREX 2A 81/2546
255 - K.B. SYRUP WITH ANTIHISTAMINE 2A 89/2546
256 - APRACUR PC 2A 88/2546
257 - K.B.POPHEDIN 2A 92/2546
258 - DEXTRAN 40 A.N.B. 2A 32/2549
259 - ST.LUKE'S NEUROBEX COATED TABLETS 2A 95/2544
260 - MORIAMIN-S-2 2A 96/2546
261 - ORS - MEDICINE 2A 107/2546
262 - MEDITUSSIN CC 2A 129/2546
263 - TRIMOXIL 2A 281/2544
264 - FERRO - BC SYRUP 2A 136/2546
265 - SANODRYL EXPECTORANT 2A 93/2547
266 - TEMARON 2A 135/2546
267 - CARMINATIVE SIRIBUNCHA 2A 55/2547
268 - AMINO A.N.B. - 1 2A 146/2546
269 - FERROVIT TM 2A 149/2546
270 - BETEX SC 2A 151/2546
271 - COMOXOLE TABLETS 2A 199/2542
272 - BASINA LOZENGE 2A 159/2546
273 - DIVAD ELIXIR 2A 1/2547
274 - COMPLISCAN 2A 11/2547
275 - B GROUP COMPLEX 2A 24/2547
276 - CORILAX PINK 2A 26/2547
277 - DEXOPECT 2A 27/2547
278 - ORAL REHYDRATION SALTS 2A 34/2547
279 - SELE ACE 2A 297/2541
280 - CEFTREX IM 2A 298/2541
281 - CAPD/DPCA 12 ANDY DISC 2A 130/2544
282 - CAPD/DPCA 11 ANDY DISC 2A 129/2544
283 - GASZYM 2A 311/2541
284 - CAPD/DPCA 10 ANDY DISC 2A 128/2544
285 - ORAL REHYDRATION SALTS 2A 33/2547
286 - CAPD/DPCA 4 ANDY DISC 2A 127/2544
287 - ORAL REHYDRATION SALTS 2A 32/2547
288 - CAPD/DPCA 3 ANDY DISC 2A 126/2544
289 - CAPD/DPCA 2 ANDY DISC 2A 125/2544
290 - MEXY SYRUP 2A 30/2547
291 - ANTICOAGULANT CITRATE PHOSPHATE DEXTROSE SOLUTION (CPD)/ SALINE ADENINE GLUCOSE MANNITOL SOLUTION(SAG-M) 2A 285/2543
292 - B - FORTE TABLET 2A 277/2543
293 - CAPD 4.25 LC 2.5 2A 38/2547
294 - CAPD 4.25 LC 2 2A 37/2547
295 - CAPD 2.3 LC 2.5 2A 36/2547
296 - MYOREX 2A 156/2548
297 - MEDICOFF 2A 41/2547
298 - CAPD/DPCA 17 ANDY DISC 2A 42/2547
299 - I 020 2A 6/2548
300 - VIROBION 2A 101/2548
301 - CAPD/DPCA 18 ANDY DISC 2A 43/2547
302 - CAPD/DPCA 19 ANDY DISC 2A 44/2547
303 - CAPD 2.3 LC 2 2A 52/2547
304 - CAFFOX 2A 191/2543
305 - MULTIVIT 2A 58/2547
306 - VERACOLD SYRUP 2A 4/2548
307 - INFA 2A 60/2547
308 - NORGETEX 2A 28/2548
309 - MORASIC 2A 42/2548
310 - FAFED SYRUP 2A 62/2547
311 - NASICTAB 2A 66/2547
312 - FERROVIT Z 2A 30/2548
313 - NEOAMIYU 2A 24/2548
314 - FAFED TABLETS 2A 67/2547
315 - BASINA LOZENGE 2A 71/2547
316 - RINIAZID 2A 182/2543
317 - HUDDY 2A 83/2547
318 - MULTIVITA 2A 85/2547
319 - ADULFED TABLETS 2A 118/2547
320 - NAT - B 2A 90/2547
321 - APRACUR KIDS 2A 100/2547
322 - S.B. COUGH MIXTURE 2A 91/2547
323 - UNICOF KIDS 2A 142/2551
324 - CAPD/DPCA 12 ANDY DISC 2A 140/2551
325 - CAPD/DPCA 17 ANDY DISC 2A 139/2551
326 - ROBITUSSIN CHESTY COUGH & NASAL CONGESTION PE 2A 5/2554
327 - MEGA MULTIVITAMIN CAPSULES 2A 125/2553
328 - RELAC 2A 32/2551
329 - CAPD/DPCA 11 ANDY DISC 2A 138/2551
330 - AMIVITIN 2A 41/2552
331 - VITACAP (V 094) 2A 1/2554
332 - VITACAP GOLD 2A 2/2554
333 - CAPD - LC 4.25 2A 80/2554
334 - P 301 2A 6/2551
335 - CAPD - LC 2.5 2A 79/2554
336 - CAPD - LC 1.5 2A 78/2554
337 - D-10-S 2A 108/2553
338 - CAPD/DPCA 2 ANDY DISC 2A 133/2551
339 - CAPD 1.5 2A 77/2554
340 - CAPD 2.5 2A 76/2554
341 - CAPD 4.25 2A 75/2554
342 - CAPD/DPCA 10 ANDY DISC 2A 132/2551
343 - CAPD/DPCA 18 ANDY DISC 2A 131/2551
344 - VERACOLD SYRUP 2A 4/2551
345 - CAPD/DPCA 19 ANDY DISC 2A 130/2551
346 - VERACOLD 2A 2/2551
347 - HEPROTEC 2A 72/2554
348 - CAPD/DPCA 4 ANDY DISC 2A 129/2551
349 - CAPD /DPCA 3 ANDY DISC 2A 128/2551
350 - FENZA 2A 27/2552
351 - AVARIN 2A 135/2550
352 - DEXTROSE 5% IN LACTATED RINGER'S INJECTION 2A 79/2550
353 - D-5-1/5S 2A 107/2553
354 - JOINT CARE 2A 4/2554
355 - VITACAP (V094) 2A 7/2550
356 - EMPZY 2A 95/2551
357 - D-5-1/4S 2A 106/2553
358 - ACETAR 2A 153/2553
359 - MOFAZT 2A 153/2550
360 - CALCIUM PLUS D 2A 137/2550
361 - ROMILAR EXPECTORANS 2A 50/2553
362 - G 309 2A 8/2550
363 - GLUCOSAMINE HI STRENGTH WITH CHONDROITIN 2A 9/2550
364 - D-5-1/3S 2A 105/2553
365 - ROBITUSSIN DM 2A 3/2554
366 - GREATER BABY COUGH SYRUP 2A 10/2550
367 - LACTATED RINGER'S INJECTION U.S.P. 2A 154/2553
368 - D-5-1/2 S 2A 104/2553
369 - MULTI ROTA AND MINERALS 2A 13/2554
370 - ZHENG CHANG WAN 2A 11/2554
371 - BIOTON 2A 37/2550
372 - TRICEPHIN (1 G.) 2A 147/2551
373 - V 082 2A 5/2551
374 - D-5-S 2A 103/2553
375 - UDECOF TABLET 2A 25/2552
376 - BETACAROTENE 15 MG 2A 3/2551
377 - OCEAN GOLD COD LIVER OIL WITH MULTIVITAMIN 2A 23/2552
378 - ACETAR-5 2A 163/2553
379 - DIAVIT 2A 73/2553
380 - TOPD-3 2A 28/2553
381 - TOPD-4 2A 29/2553
382 - TRICEPHIN (250 MG.) 2A 148/2551
383 - NAT-C 2A 71/2552
384 - TOPD-2 2A 30/2553
385 - FARMARS(R) VITAMIN 1-6-12 2A 166/2553
386 - TOPD - 6 2A 31/2553
387 - TRIPOFED 2A 15/2552
388 - TOPD - 5 2A 32/2553
389 10% กลีเซอริล 10% GLYCERIL 2A 95/2554
390 11-วิตามิน 11-VITAMIN 2A 124/2541
391 3 บี นิวยอร์ค 3 BEE VITAMINS 2A 516/2527
392 3 ไวตาบี 3-VITABEE 2A 720/2529
393 3-ไวตาดอน 3-VITADON 2A 707/2528
394 9 วิตามิน 9 VITAMINS 2A 327/2532
395 9 วิตามิน ซีรัพ 9 VITAMIN SYRUP 2A 145/2530
396 กรีน เอซีอี GREEN ACE 2A 6/2550
397 กลัยคอฟ GLYCOFF 2A 38/2552
398 กลีซอล สำหรับฉีด GLYCEOL INJECTION 2A 3/2546
399 กลูตาร์ฟอร์ท GLUTARFORTE TABLETS 2A 1161/2527
400 กะตืก นิวยอร์ค TAENIACIDE NEW YORK 2A 363/2527
401 กัสซี เจล GUSSI GEL 2A 103/2549
402 กาดูเรติก GADURETIC 2A 65/2549
403 กาพริมแทป GAPRIM TAB 2A 136/2535
404 การ์นูสิล ยาน้ำแขวนตะกอน GARNUCIL SUSPENSION 2A 313/2541
405 กาสก้า GASGA 2A 258/2532
406 กาสก้า จีแอล GASGA G.L. 2A 17/2533
407 กูลซี่ GOOSI 2A 42/2539
408 กูส-เฟน GOOSE-PHEN 2A 117/2550
409 ก็อดซีลิน (ตราตกเบ็ด) GODCELIN 2A 157/2527
410 ก๊อสเป็ค-เอ็น GOSPEC-N 2A 68/2550
411 คลอซีมอล เม็ด CHLORCEMOL TABLETS 2A 206/2527
412 คลอซีมอล ไซรัป CHLORCEMOL SYRUP 2A 815/2527
413 คลอดีนาล-เอสดี ชนิดเม็ด(สำหรับส่งออก) COLDENAL - SD TABLET 2A 180/2544
414 คลอพาเด็กซ์ CHLORPADEX 2A 6/2549
415 คลอฟาร์แคป CHLORPHARCAP 2A 469/2527
416 คลอฟาร์แคป CHLORPHARCAP 2A 988/2529
417 คลอฟาร์แคป CHLORPHARCAP 2A 302/2530
418 คลอมาดีน แคปซูล CHLORMADIN CAPSULES 2A 91/2552
419 คลอร์ฮิสแตน CHLORHISTAN 2A 172/2529
420 คลอลีเอท เอ๊กซ์เป๊กตอรานท์ CHLORLEATE EXPECTORANT 2A 41/2546
421 คลอฮีส คอฟ ไซรัป CHLORHIST COUGH SYRUP 2A 205/2530
422 คลอฮีส เบบี้คอฟ ไซรัป CHLORHIST BABY COUGH SYRUP 2A 204/2530
423 คลอเจสท์ ชนิดหยด CHLORGEST DROPS 2A 20/2543
424 คลอเฟนซี CHLORPHEN C 2A 623/2528
425 คลอแรม สเตรป ซีรัป CHLORAM STREP SYRUP 2A 633/2530
426 คลอแรมเฟนนิคอล ที.พี. CHLORAMPHENICOL T.P. 2A 411/2527
427 คลอแรมเฟนิคอล เอ.เอ็น.บี. 250 มก. CHLORAMPHENICOL 2A 1167/2528
428 คลอไพริมีน น้ำเชื่อม CHLORPYRIMINE SYRUP 2A 396/2529
429 คลินาดริล ไซรัป CLINADRYL SYRUP 2A 122/2540
430 คลินิแท็พ CLINITAPP 2A 253/2540
431 คลินิแท็พ ไซรัพ CLINITAPP SYRUP 2A 269/2540
432 คลินีเปค CLINEPECT 2A 30/2552
433 ควาลิตั้น QUALITON 2A 381/2532
434 คอกซ์โต COXTO PAEDIATRIC SUSPENSION 2A 24/2529
435 คอกซ์โต-ฟอร์ต COXTO - FORTE 2A 917/2527
436 คอนซินัท แคปซูล CONSINUT CAPSULES 2A 793/2527
437 คอนซินัท ไซรับ CONSINUT SYRUP 2A 68/2544
438 คอนทร่า-ดี CONTRA-D 2A 137/2551
439 คอนทานัส แคปซูล CONTANUS CAPSULES 2A 127/2533
440 คอนทาเมด แคปซูล CONTAMED CAPSULES 2A 45/2534
441 คอนปริม CONPRIM 2A 663/2528
442 คอนปริม ดี เอส CONPRIM D/S 2A 664/2528
443 คอนมิค จูเนียร์ CONMIC JUNIOR 2A 188/2532
444 คอนวิต CONVITS 2A 901/2527
445 คอนฮิส ไซรัพ CONHIST SYRUP 2A 992/2527
446 คอนฮีส-เอ็ม ไซรัป CONHIST-M SYRUP 2A 80/2538
447 คอนเจล CONGEL 2A 603/2529
448 คอนเซน CONZEN 2A 159/2548
449 คอนเมด CONMED 2A 192/2543
450 คอนเอด แคปซูล CONAID CAPSULES 2A 291/2531
451 คอนเอด ไซรัป CONAID SYRUP 2A 713/2530
452 คอนแม็ก เม็ด CONMAG TABLETS 2A 116/2530
453 คอฟ ดี.เอส COUGH D.S. 2A 373/2531
454 คอฟต้า แคปซูล COFTA CAPSULE 2A 131/2539
455 คอฟบรอน COFBRON 2A 87/2536
456 คอฟมิน-ที COFMIN-T 2A 176/2550
457 คอฟเมด KOFMED 2A 165/2534
458 คอฟเส็ด เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ COFSED EXPECTORANT 2A 61/2546
459 คอฟเส็ด เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ COFSED EXPECTORANT 2A 203/2534
460 คอมตาเพล็กซ์ COMTAPLEX 2A 583/2528
461 คอมบิค 33 COMBIC 33 2A 208/2534
462 คอมบินเพล็กซ์ (ยาเม็ดเคลือบ) COMBINPLEX TABLETS ( VITAMIN B COMPLEX ) 2A 36/2528
463 คอมบินเพล็กซ์ (ยาเม็ดเคลือบ) COMBINPLEX TABLETS (VITAMIN B COMPLEX) 2A 186/2526
464 คอมบินเพล็กซ์(ยาเม็ดเคลือบ) COMBINPLEX TABLETS (VITAMIN B COMPLEX) 2A 929/2527
465 คอมฟี่ ซีรัป COMFY SYRUP 2A 675/2528
466 คอมมิค ไซรับ COMMIC SYRUP 2A 328/2527
467 คอมมิค คอมเปาวด์ COMMIC COMPOUND 2A 734/2528
468 คอริ-ซี-แค๊ป CORI-C-CAP 2A 236/2530
469 คอริเฟด CORIFED (TABLETS) 2A 43/2551
470 คอริแท็บ CORITAB 2A 352/2530
471 คอริแลกซ์ CORILAX 2A 340/2541
472 คอรีซูล CORISULE 2A 423/2529
473 คอรีแส็ค CORISACK 2A 433/2528
474 คอร์ซิลแคป CORCILCAP 2A 9/2527
475 คอร์ซิลแคป CORCILCAP 2A 8/2527
476 คอร์ดีทุส CORDETUS 2A 49/2553
477 คอร์โซแทป CORZOTAB 2A 22/2548
478 คอลกอน COLGON TABLETS 2A 325/2530
479 คอลดีแทป COLDETAB 2A 716/2530
480 คอลแคบ COLDCAP 2A 195/2531
481 คอลแคป COLCAP 2A 879/2529
482 คอลแทบ COLTAB 2A 953/2529
483 คอส 464 COS 464 2A 69/2528
484 คอสโก COSCO 2A 65/2536
485 คัพ - โค ไซรัพ CUP-CO SYRUP 2A 80/2535
486 คาซิดริล ไซรับ CASIDRYL SYRUP 2A 147/2542
487 คานาเมค เอช.เค. CANAMED H.K. 2A 379/2532
488 คานีแกน เม็ด KANEGAN TABLETS 2A 71/2533
489 คามิเนเชี่ยน มิกซ์เจอร์ CARMINASIAN MIXTURE 2A 411/2528
490 คามีก้า CAMEGA 2A 481/2531
491 คาร์บอน คอมเปานด์ CARBON COMPOUND TABLETS 2A 711/2529
492 คาร์บอนเพคเตท CARBONPECTATE 2A 818/2529
493 คาร์มิเนทีฟ คอร์ ฟาร์ม่า CARMINATIVE CORE PHARMA 2A 81/2551
494 คาร์มิ้นท์ มิกเจอร์ CARMINT MIXTURE 2A 139/2542
495 คาร์โบ-มินท์ CARBO-MINT 2A 105/2530
496 คาร์โบคาล - ดี 1000 CARBOCAL - D 1000 2A 12/2546
497 คาร์โบพาร์ CARBOPAR 2A 66/2551
498 คาร์โบพาร์ CARBOPAR 2A 67/2551
499 คาร์โยพิน CARYOPIN 2A 184/2531
500 คาลาริน CALARIN 2A 64/2544
501 คาลแลค - ซี CALAC - C 2A 85/2554
502 คาลแลค - ดี CALAC - D 2A 86/2554
503 คาลแลค - เอฟ CALAC - F 2A 27/2545
504 คาวูม็อกซ์ (ชนิดเม็ด 625 มก.) CAVUMOX (625 MG TABLETS) 2A 207/2542
505 คาวูม็อกซ์ (0.6 กรัม ชนิดฉีดทางหลอดเลือดดำ) CAVUMOX (0.6 G. INJECTION) 2A 157/2546
506 คาวูม็อกซ์ (1.2 กรัม ชนิดฉีดทางหลอดเลือดดำ) CAVUMOX (1.2 G. INJECTION) 2A 158/2546
507 คาวูม็อกซ์ (ชนิดเม็ด 1 กรัม ) CAVUMOX (1 G. TABLET ) 2A 95/2546
508 คาวูม็อกซ์ (ชนิดเม็ด 375 มก.) CAVUMOX (375 MG TABLETS) 2A 181/2540
509 คาวูม็อกซ์ ชนิดน้ำเชื่อม CAVUMOX SYRUP 2A 240/2540
510 คาวูม็อกซ์ ชนิดน้ำเชื่อม บีไอดี CAVUMOX SYRUP BID 2A 46/2545
511 คาวูม็อกซ์ ชนิดน้ำเชื่อม บีไอดี ฟอร์ท CAVUMOX SYRUP BID FORTE 2A 47/2545
512 คาวูม็อกซ์ ไซรัป อีเอส 600 CAVUMOX SYRUP ES 600 2A 3/2549
513 คาเนริน โลชั่น CANERIN LOTION 2A 19/2537
514 คาเฟอร์ CAFER 2A 107/2552
515 คาเมนโต CAMENTO 2A 99/2550
516 คาเมนโต CAMENTO 2A 4/2550
517 คาโรแคล พลัส CAROCAL PLUS 2A 56/2554
518 คาโรแคล-ดี CAROCAL-D 2A 57/2554
519 คิดดี้ซิน ดรายซัยรัป KIDDICIN DRY SYRUP 2A 36/2534
520 คิดนี่-แบลดเดอร์ พิล KIDNEY & BLADDER PILS 2A 850/2529
521 คิตตี้เฟ็ด ชนิดน้ำเชื่อม KITTIFED SYRUP 2A 63/2542
522 คินตัล 200 KINTAL 200 2A 161/2540
523 คินตัล บี KINTAL B 2A 33/2539
524 คินตัล บีเอฟ KINTAL BF 2A 20/2539
525 คินตัล เอส KINTAL S 2A 4/2539
526 คิวลีน ซัยรัป QULINE SYRUP 2A 254/2541
527 คีคอล ชนิดเม็ด DECOL TABLETS 2A 353/2530
528 คูซี่ COOSY 2A 125/2536
529 คูป้า KUPA 2A 171/2531
530 คูลน๊อกซ์ KOOLNOX 2A 11/2551
531 คูลบาย ด๊อฟ ไซรับ COOLBY COUGH SYRUP 2A 478/2531
532 คูโก้ COUGO TABLETS 2A 167/2533
533 คูโก้ COUGO 2A 897/2530
534 คูโก้ COUGO SYRUP 2A 287/2527
535 ค็อกซ์ 61 COX-61 2A 362/2530
536 ค็อกซ์ มัลติวิตามินและเกลือแร่ COX MULTIVITAMIN AND MINERAL TABLETS 2A 397/2530
537 ค็อกซ์ มัลติวิท ไซรัป COX MUTIVIT SYRUP 2A 192/2530
538 ค็อกซ์-มัยซิน COX-MYCIN CAPSULES 2A 5/2536
539 ค็อกซ์-วิติน COX-VITIN TABLETS 2A 99/2530
540 ค็อกซ์-แบลดเดอร์พิล BLADDER PILLS 2A 344/2529
541 ค็อกซ์-แม็ก COX-MAG 2A 744/2530
542 ค็อกซ์ตริม COXTRIM 2A 969/2529
543 ค็อกซ์เซี่ยม COXCIUM 2A 1200/2528
544 ค๊อคคีลา ชนิดเม็ด COCCILA TABLETS 2A 1210/2528
545 ค๊อคคีล่า COCCILA 2A 281/2531
546 ค๊อฟดิล แคปซูล COUGHDYL CAPSULE 2A 136/2553
547 ค๊อฟนาดริล เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ COUGHNADRYL EXPECTORANT 2A 1175/2528
548 จิวโอควีน CHEWOQUINE 2A 670/2528
549 จิ๊บ แก้ไอ JIP EXPECTORANT 2A 219/2532
550 จี - พริม G - PRIM 2A 84/2553
551 จี - พริม G - PRIM 2A 73/2549
552 จี - พริม ฟอร์ท G - PRIM FORTE 2A 69/2549
553 จี พี โอ ทริม GPO TRIM 2A 25/2551
554 จีนาลแกน GENALGAN 2A 27/2531
555 จีพีโอ จีสิค GPO - GESIC 2A 111/2549
556 จีพีโอ ทริม GPO TRIM 2A 165/2553
557 จีพีโอเวียร์ เอส 30 GPO-VIR S 30 2A 1/2546
558 จีพีโอเวียร์ เอส 40 GPO-VIR S 40 2A 2/2546
559 จูวิต้า JUVITA 2A 100/2544
560 จูเวนทูส JUVENTUS 2A 81/2536
561 ชินต้า - แลกซ์ CHINTA-LAX 2A 805/2530
562 ชินต้าซิด CHINTACID 2A 56/2537
563 ชินต้าซิด CHINTACID 2A 111/2538
564 ชินต้าโคลด์ CHINTACOLD 2A 393/2531
565 ชินทาสม่า CHINTASMA 2A 281/2527
566 ชูด้า เจล CHU-DA GEL SUSPENSION 2A 163/2533
567 ช็อคโกเจล CHOCOGEL 2A 67/2549
568 ซอพโก้ ZOPCO 2A 51/2529
569 ซอพโก้ ZOPCO 2A 1156/2529
570 ซันทริม SUNTRIM 2A 792/2527
571 ซันทริม ฟอร์ท SUNTRIM FORTE 2A 244/2531
572 ซันโตซิน SANTOSIN 2A 299/2527
573 ซันไชน์ SUNSHINE 2A 191/2533
574 ซัลคลอมอล SULCHLORMOL 2A 236/2527
575 ซัลคลอมอล SULCHLORMOL 2A 115/2527
576 ซัลตรัยพริม SULTRIPRIM 2A 1/2551
577 ซัลตริม SULTRIM 2A 6/2541
578 ซัลตริม ฟอร์ท SULTRIM FORTE 2A 7/2541
579 ซัลตริม ออรัล ซัสเพ่นชั่น SULTRIM ORAL SUSPENSION 2A 226/2533
580 ซัลตริม เอ็น.แอล SULTRIM N.L 2A 190/2543
581 ซัลพริม SULPRIM 2A 1103/2529
582 ซัลพริม SULPRIM 2A 872/2529
583 ซัลพริม SULPRIM 2A 148/2526
584 ซัลพริม SULPRIM 2A 1184/2528
585 ซัลพริม SULPRIM 2A 368/2529
586 ซัลฟา พี.ดี.สำหรับเด็ก SULFA P.D. FOR CHILDREN 2A 372/2528
587 ซัลฟาซิล SULFAXYL 2A 129/2541
588 ซัลฟาซิล ซัสเพ็นชั่น SULFAXYL SUSPENSION 2A 12/2544
589 ซัลฟาซิล-ฟอร์ท SULFAXYL-FORTE 2A 4/2541
590 ซัลฟาซิล-แอล SULFAXYL- L 2A 189/2540
591 ซัลฟาโค SULFACO 2A 355/2530
592 ซัลมอล เอกซ์เปคตอแรนท์ SALMOL EXPECTORANT 2A 71/2529
593 ซัลเซฟ ชนิดฉีด SULCEF INJECTION 2A 1/2545
594 ซัลเซฟ ชนิดฉีด 1.5 กรัม SULCEF INJECTION 1.5 G 2A 2/2549
595 ซัลเพอร์เมด SULPERMED 2A 1/2548
596 ซัลเพอร์เมด 1.5 SULPERMED 1.5 2A 4/2551
597 ซัลแบคซิน 1500 SULBACCIN 1500 2A 27/2550
598 ซัลแบคต้า SULBACTA 2A 138/2538
599 ซัลแอม (1.5 กรัม ชนิดฉีด ) SULAM (1.5 G INJECTION ) 2A 8/2546
600 ซัลแอม (3 กรัม ชนิดฉีด) SULAM (3 G INJECTION) 2A 123/2550
601 ซัลโคซิน ชนิดน้ำเชื่อม SALCOXIN SYRUP 2A 57/2542
602 ซัลโคเม็ท SULCOMET SUSPENSION 2A 1046/2527
603 ซัลโฟทริม SULFOTRIM 2A 1086/2528
604 ซัลโฟเม็ท SULFOMETH 2A 251/2528
605 ซัลโฟเม็ท SULFOMETH 2A 466/2528
606 ซัลโฟเม็ท ซัสเพ็นชั่น SULFOMETH SUSPENSION 2A 33/2536
607 ซัลโฟเม็ท ซัสเพ็นชั่น SULFOMETH SUSPENSION 2A 1168/2527
608 ซัลโฟเม็ท สำหรับเด็ก SULFOMETH PAEDIATRIC 2A 998/2527
609 ซาชา SASHA 2A 1/2553
610 ซาติบอน SATIBON TABLET 2A 611/2528
611 ซาน ซิออง หวัน SAN XIONG WAN 2A 213/2541
612 ซาน-เค SAN - K 2A 65/2542
613 ซาบูมอล เอกซ์ SABUMOL EX 2A 58/2554
614 ซายโปตามิน 22 SINEPOTAMIN 22 2A 161/2533
615 ซายโปตามีน-แอลวี SINEPOTAMIN-LV 2A 100/2534
616 ซาราโคดิน เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ SARACODINE EXPECTORANT 2A 72/2545
617 ซารีน ZARINE 2A 12/2553
618 ซาร่า พลัส แอล SARA PLUS L 2A 279/2541
619 ซาร่า โคลด์ SARA COLD 2A 95/2550
620 ซาร่า โคลด์ พีเอส SARA COLD PS 2A 25/2550
621 ซาร่า โคลด์ พีแอล SARA COLD PL 2A 49/2550
622 ซาลบู เอกซ์เพคตอแรนต์ SALBU EXPECTORANT 2A 237/2541
623 ซาลอลเชี่ยน มิกซ์เจอร์ SALOLSIAN MIXTURE 2A 1171/2527
624 ซาลิน่า SALINA 2A 7/2544
625 ซาลิน่า SALINA 2A 6/2544
626 ซาลิแค็บ SALICAP 2A 158/2531
627 ซิก้า เจล ZIGA GEL 2A 30/2540
628 ซิก้า เจล (รสราสเบอรี่) ZIGA GEL (RASPBERRY) 2A 7/2549
629 ซิก้า เจล (รสส้ม) ZIGA GEL (ORANGE) 2A 8/2549
630 ซิก้า เจล (รสองุ่น) ZIGA GEL (GRAPE) 2A 5/2549
631 ซิก้า เจล (รสเมลอน) ZIGA GEL (MELON) 2A 6/2549
632 ซิก้าคามินิก ZIGACARMINIX 2A 138/2546
633 ซิก้าซาลอล-บีอาร์ ZIGASALOL-BR 2A 72/2550
634 ซิก้าสโตมาชิค ZIGASTOMACHIC 2A 137/2546
635 ซิก้าแท็บ ZIGATAB 2A 3/2547
636 ซิก้าแท็บ (รสราสเบอร์รี่) ZIGATAB (RASPBERRY) 2A 97/2547
637 ซิก้าแท็บ (รสส้ม) ZIGATAB (ORANGE) 2A 180/2548
638 ซิก้าแท็บ (รสองุ่น) ZIGATAB (GRAPE) 2A 181/2548
639 ซิก้าแท็บ (รสเมลอน) ZIGATAB (MELON) 2A 179/2548
640 ซิก้าแม็กซ์ ZIGAMAX 2A 183/2543
641 ซิงโค ZINCO 2A 77/2553
642 ซิน-วิต ไซรัป SIN-VIT SYRUP 2A 251/2533
643 ซินตามอล เอกซ์เปคคอแรนท์ CINTAMOL EXPECTORANT 2A 97/2537
644 ซินต้า วิต CHINTA VIT 2A 532/2528
645 ซินฟุซซี่ SINFUSSI 2A 93/2536
646 ซินลูแม็ก SINLUMAG 2A 14/2529
647 ซินลูแม็ก SINLUMAG 2A 602/2529
648 ซินีเฟ็ด SINEFED 2A 35/2550
649 ซินโคมิน ZINCOMIN 2A 173/2536
650 ซินโรซิน แคปซูล CHINROCIN CAPSULES 2A 376/2530
651 ซินไพริน แค็ปซูล SINPYRIN 2A 140/2528
652 ซินไวมิน ไลซิน ไซรัป SINVIMIN LYSINE SYRUP 2A 1069/2528
653 ซินไวมิน+บี12 SINVIMIN + B12 DROPS 2A 1097/2528
654 ซิมเทน SIMTEN 2A 112/2540
655 ซิมโกแมก ชนิดเม็ด SIMCOMAG TABLETS 2A 881/2527
656 ซิมโคมีน ไซรัป SIMCOMINE SYRUP 2A 77/2548
657 ซิมโคมีน ไซรัป SIMCOMINE SYRUP 2A 110/2538
658 ซิลทุสซิน SILTUSSIN 2A 71/2546
659 ซิสโตซิน CYSTOSIN 2A 1188/2528
660 ซิสโตซิน-เค CYSTOSIN - K 2A 883/2529
661 ซิสโตซิน-เค CYSTOSIN -K 2A 79/2532
662 ซี - คอฟ ไซรับ C - KOUGH SYRUP 2A 66/2549
663 ซี - ฟอร์ซ 1000 C - FORCE 1000 2A 113/2546
664 ซี - มอล ไซรับ C - MOL SYRUP 2A 36/2546
665 ซี - วิตามิน C - VITAMIN 2A 236/2544
666 ซี - เบค Z - BEC 2A 69/2541
667 ซี - โคโลแท็ป C-COLOTAB 2A 124/2538
668 ซี โออาร์เอส SEA ORS 2A 201/2540
669 ซี โออาร์เอส (5 ออนซ์) SEA ORS (5 OZ) 2A 41/2544
670 ซี โออาร์เอส (กลิ่นมะนาว) SEA ORS (LEMON FLAVOUR) 2A 134/2541
671 ซี โออาร์เอส (กลิ่นส้ม) SEA ORS (ORANGE FLAVOUR) 2A 202/2540
672 ซี โออาร์เอส (รสส้ม) (5ออนซ์) SEA ORS (ORANGE FLAVOUR) (5 OZ) 2A 40/2544
673 ซี โออาร์เอส โซเดียม - 75 (8 ออนซ์, กลิ่นผลไม้รวม) SEA ORS SODIUM - 75 (8 OZ, MIXED FRUIT FLAVOUR) 2A 43/2549
674 ซี โออาร์เอส โซเดียม - 75 (8 ออนซ์,กลิ่นส้ม) SEA ORS SODIUM - 75 (8 OZ, ORANGE FLAVOUR) 2A 42/2549
675 ซี โออาร์เอส โซเดียม - 75 (กลิ่นผลไม้รวม) SEA ORS SODIUM - 75 (MIXED FRUIT FLAVOUR) 2A 44/2549
676 ซี โออาร์เอส โซเดียม-75 (4 ออนซ์, กลิ่นสตรอเบอรี่) SEA ORS SODIUM-75 (4 OZ, STRAWBERRY FLAVOUR) 2A 17/2549
677 ซี โออาร์เอส โซเดียม-75 (4 ออนซ์,กลิ่นผลไม้รวม) SEA ORS SODIUM-75 (4 OZ, MIXED FRUIT FLAVOUR) 2A 19/2549
678 ซี โออาร์เอส โซเดียม-75 (4 ออนซ์,กลิ่นส้ม) SEA ORS SODIUM-75 (4 OZ,ORANGE FLAVOUR) 2A 18/2549
679 ซี โออาร์เอส โซเดียม-75 (8 ออนซ์,กลิ่นสตรอเบอรี่) SEA ORS SODIUM-75(8 OZ, STRAWBERRY FLAVOUR) 2A 15/2549
680 ซี โออาร์เอส โซเดียม-75 (กลิ่นสตรอเบอรี่) SEA ORS SODIUM-75 (STRAWBERRY FLAVOUR) 2A 16/2549
681 ซี โออาร์เอส-เอช (รสส้ม) (8ออนซ์) SEA ORS - H (ORANGE FLAVOUR) (8 OZ) 2A 66/2543
682 ซี.พี.เอ็ม.-2 เอ็กซ์เพ็คท์ C.P.M.-2 EXPECT 2A 101/2536
683 ซี.พี.เอ็ม.เอ็กซ์เพ็คท์ ไซรับ C.P.M. EXPECT SYRUP 2A 102/2536
684 ซีคอล ไซรัป CECOL SYRUP 2A 191/2542
685 ซีซัส CEZUS 2A 84/2541
686 ซีดริลคัพ ไซรัพ CEDRYL COUGH SYRUP 2A 158/2540
687 ซีดูออล SIDUOL 2A 75/2541
688 ซีตา 500+บี6 CEETA 500+B6 2A 38/2554
689 ซีตาร์ยิ่น SETARGIN 2A 7/2550
690 ซีตาร์ยิ่น 525 SETARGIN 525 2A 111/2550
691 ซีทาน CETAN 2A 18/2540
692 ซีนาดีน CENADINE 2A 20/2541
693 ซีนามิน CENAMIN 2A 273/2540
694 ซีนาแบค CENABAC 2A 293/2540
695 ซีนโอวิท SYN-O-VITS 2A 299/2531
696 ซีบริน - เอฟอี CEBRIN - FE 2A 31/2544
697 ซีมอลแคป CEMOLCAP 2A 156/2530
698 ซีมอลโคล CEMOLCOLD 2A 32/2542
699 ซีมอลโคล ไซรัพ CEMOLCOLD SYRUP 2A 554/2531
700 ซีมาเจล 1 SIMAGEL I 2A 230/2530
701 ซีมิน CEMIN 2A 217/2543
702 ซีร่า โอ อาร์ เอส CERA ORS 2A 52/2554
703 ซีออง หยู เจิ้ง ฉาง หวัน พี XIONG YU ZHENG CHANG WAN P 2A 1/2553
704 ซีแบคแทม CEBACTAM 2A 108/2547
705 ซีโคล CECOLD 2A 207/2540
706 ซีโต้คอล ดี SETOCOL D 2A 650/2528
707 ซีโต้พาส SETOPASS 2A 307/2532
708 ซีโต้มัยซิน ชนิดแค๊ปซูล SETOMYCIN CAPSULES 2A 204/2529
709 ซีโท CETO 2A 41/2550
710 ซีโนคอฟ ไซรับ SINOCOUGH SYRUP 2A 134/2543
711 ซีโนวิส พรินซี-บี ฟอร์ท(R) CENOVIS PRINCI-B FORT(R) 2A 81/2553
712 ซีโนเจสิก SINOGESIC 2A 195/2541
713 ซีโนเจ้น SINOGEN 2A 81/2538
714 ซีโนเพคทอล ไซรัพ SINOPECTAL SYRUP 2A 200/2534
715 ซีโนเฟด SINOFED 2A 126/2552
716 ซีโนเฟด ไซรับ SINOFED SYRUP 2A 193/2534
717 ซีโออาร์เอส โซเดียม-75 (กลิ่นส้ม) SEA ORS SODIUM-75 (ORANGE FLAVOUR) 2A 14/2549
718 ซีโออาร์เอส-เอช (8 ออนซ์) SEA ORS-H (8 OZ) 2A 67/2543
719 ซีไลท์ CELYTE 2A 49/2545
720 ซีไลท์ CELYTE 2A 23/2545
721 ซุพิม SUPIM 2A 170/2526
722 ซูซิน อีลิคเซอร์ SEUSIN ELIXIR 2A 347/2531
723 ซูซี่ SUCEE 2A 63/2544
724 ซูซี่ 28 SUCEE 28 2A 60/2554
725 ซูตาสิต SUTACID 2A 57/2530
726 ซูทริม SUTRIM 2A 243/2528
727 ซูทริม SUTRIM 2A 212/2544
728 ซูทริม ไซรับ SUTRIM SYRUP 2A 1003/2527
729 ซูบิล XUBIL 2A 57/2550
730 ซูพิม SUPIM PAEDIATRIC SUSPENSION 2A 279/2526
731 ซูฟีดรีน แทปเล็ต SUPHEDRINE TABLETS 2A 935/2529
732 ซูฟีดรีน ไซรัป SUPHEDRINE SYRUP 2A 307/2527
733 ซูราติน ซัสเปนชั่น (สำหรับเด็ก) SURATIN SUSPENSION 2A 560/2529
734 ซูลิดีน - ซีพี พลัส พาราเซตามอล SULIDINE - CP PLUS PARACETAMOL 2A 142/2553
735 ซูลิดีน ไซรัป SULIDINE SYRUP 2A 88/2529
736 ซูลิดีน-ซีพี ชนิดเม็ด SULIDINE-CP TABLETS 2A 81/2552
737 ซูเดกซ์ - ไลท์ ไซรัป SUDEX - LIGHT SYRUP 2A 86/2549
738 ซูเฟ็ด ชนิดน้ำเชื่อม SUFED SYRUP 2A 74/2536
739 ซูเฟ็ด ชนิดเม็ด SUFED TABLETS 2A 133/2536
740 ซูเฮกซีน SUHEXINE 2A 251/2543
741 ซูโดทุสซิน PSEUDOTUSSIN 2A 82/2554
742 ซูไตรเฟด SUTRIFED 2A 115/2551
743 ซูไตรเฟด SUTRIFED 2A 144/2551
744 ดราย-วิท DRI-VIT 2A 203/2536
745 ดร๊อกซิเม็ก DROXIMAG 2A 394/2528
746 ดร๊อกซิแมก พี ชนิดเม็ด DROXIMAG P 2A 359/2530
747 ดอนฮวน DONHON 2A 218/2530
748 ดอนฮอน DONHON 2A 948/2527
749 ดอร์เพน DORPANE 2A 604/2528
750 ดาซิล เจล ยาน้ำแขวนตะกอน DACIL GEL SUSPENSION 2A 217/2542
751 ดาทิสซิน ชนิดน้ำเชื่อม DATISSIN SYRUP 2A 193/2543
752 ดามอล DAMOL 2A 437/2531
753 ดามิเนท DAMINATE 2A 162/2530
754 ดามิเนทเอ็กซ์เป็คตอแรนท์ DAMINATE EXPECTORANT 2A 401/2530
755 ดาสทูซิน เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ DASTUSIN EXPECTORANT 2A 13/2530
756 ดิวโคไลท์ DUCOLYTE 2A 280/2544
757 ดิสโซเวล DISSOWEL 2A 94/2534
758 ดิออร์รา 21 DIORA 21 2A 33/2554
759 ดิออร์รา 28 DIORA 28 2A 8/2553
760 ดี - 5 - 1/2 เอส D - 5 - 1/2S 2A 164/2548
761 ดี - 5 - 1/2 เอส D - 5 - 1/2 S 2A 2/2554
762 ดี - 5 - 1/3 เอส D - 5 - 1/3 S 2A 1/2554
763 ดี - 5 - 1/3 เอส D - 5 - 1/3S 2A 165/2548
764 ดี - 5 - เอส D - 5 - S 2A 166/2548
765 ดี - 5 - เอส D - 5 - S 2A 3/2554
766 ดี - โค้ท D - COATE 2A 1025/2529
767 ดี-คอร์ซอน D-CORSON 2A 375/2529
768 ดีคอฟ ไซรัป DECOF SYRUP 2A 12/2537
769 ดีคอฟซิน DECOFSIN 2A 290/2543
770 ดีคอร์ซอน DECORSON SYRUP 2A 315/2527
771 ดีคอล ไซรัป DECOL SYRUP 2A 958/2527
772 ดีคอลเจน DECOLGEN 2A 16/2540
773 ดีคอลเจน พริน 7.5 ชนิดเม็ด DECOLGEN PRIN 7.5 TABLET 2A 97/2553
774 ดีคอลเจน พริน ชนิดเม็ด DECOLGEN PRIN TABLET 2A 289/2544
775 ดีคอลเจน พลัส ชนิดเม็ด DECOLGEN PLUS TABLETS 2A 276/2544
776 ดีคอลเฟน อีลิคเซอร์ DECOLPHEN ELIXIR 2A 92/2553
777 ดีคอลเฟ็ด DECOLFED 2A 766/2530
778 ดีคอลเฟ็ดชนิดน้ำ DECOLFED SYRUP 2A 41/2526
779 ดีค่อน DECON TABLETS 2A 601/2529
780 ดีซาน DEESAN 2A 125/2542
781 ดีซิน DEZIN 2A 23/2538
782 ดีทัสโก้ DETUSSCO 2A 130/2532
783 ดีนาคัฟ ไซรัพ DENACOUGH SYRUP 2A 1117/2528
784 ดีนาซาล อีลิกเซอร์ DENASAL ELIXIR 2A 1106/2528
785 ดีนาซาล เม็ด DENASAL TABLETS 2A 991/2528
786 ดีนาไชด์ DINAZIDE 2A 66/2538
787 ดีฟานดอน DEPHANDON 2A 43/2529
788 ดีมัค-เอ็กซ์ ชนิดน้ำเชื่อม DEMUC-EX SYRUP 2A 10/2552
789 ดีมาร์-ไอ DEMAR-I 2A 82/2553
790 ดีรามอล คิดส์ ไซรัป DERAMOL KIDS SYRUP 2A 53/2550
791 ดีลิ-แคล 600 พลัส ดี DELI-CAL 600 PLUS D 2A 87/2552
792 ดีสมีนิค DYSMENIC 2A 82/2544
793 ดีสมีนิค DYSMENIC 2A 183/2540
794 ดีออร์วิต DEORVIT 2A 147/2532
795 ดีฮีสแท็ป DEHISTAPP 2A 71/2543
796 ดีเดย์ DEEDAY 2A 2/2548
797 ดีเฟอร์ลิน ชนิดหยด DEFURLIN DROPS 2A 333/2532
798 ดีเฟอร์ลิน ฟอร์ด DEFURLIN FORTE 2A 391/2528
799 ดีโคลแท็บ DECOLTAB 2A 504/2530
800 ดีโคโน่ DECONO 2A 812/2527
801 ดีโซเฟน(สำหรับเด็ก) DESOPHEN(FOR CHILDREN) 2A 776/2530
802 ดีโทรเฟน D - TROPHEN 2A 164/2544
803 ดีโฟมิล DEFOMIL 2A 8/2531
804 ดีโฟเม็ก DEFOMEG 2A 168/2540
805 ดีโมแท็ป อีลิกเซอร์ DEMOTAPP ELIXIR 2A 46/2528
806 ดีไลต์ DELYTE 2A 229/2543
807 ดีไลต์ (รสส้ม) DELYTE (ORANGE) 2A 230/2543
808 ดูซาบอกซ์ DOUZABOX 2A 98/2530
809 ดูทรอส - พี200 DUTROSS - P200 2A 91/2543
810 ดูทรอส ดีเอ็ม DUTROSS DM 2A 139/2553
811 ดูทรอส ดีเอ็ม คิดส์ DUTROSS DM KIDS 2A 157/2553
812 ดูมินท์ DUMINT 2A 84/2543
813 ดูโอโทน ฟอร์ต ที.พี. DUOTON FORT T.P. 2A 143/2553
814 ทรัยโปเยน TRIPOGEN 2A 144/2536
815 ทรานคาล TRANKAL 2A 6/2550
816 ทรานคาล TRANKAL 2A 6/2550
817 ทริบเปิ้ล-บี TRIPLE - B 2A 733/2529
818 ทริปโป TRIPO 2A 467/2531
819 ทริปโป แคปซูล TRIPO CAPSULE 2A 60/2537
820 ทริพเพิล ดร็อพ ชนิดหยด TRIPLE DROPS 2A 144/2543
821 ทริมมาโซล ซีรัพ TRIMAZOLE SYRUP 2A 839/2530
822 ทรี - บี THREE - B 2A 133/2543
823 ทรี - บี เอฟซี THREE - B FC 2A 144/2550
824 ทรี-บี ฟอร์ท THREE-B FORTE 2A 80/2550
825 ทรีซัลฟาโค TRISULFACO 2A 17/2529
826 ทรีวิท THREEVIT 2A 76/2530
827 ทรีวิท บี THREEVIT-B 2A 852/2529
828 ทรีเปิล ซัลฟา TRIPLE SULPHAS 2A 184/2526
829 ทอปเปอร์ - เอ็ม TOPPER-M 2A 344/2526
830 ทอปเปอร์-วี TOPPER-V 2A 624/2528
831 ทอปเปอร์-เอฟ TOPPER-F 2A 59/2531
832 ทอร์ราเฟน TORRAFEN 2A 2/2550
833 ทอร์เรนท์ TORRENT 2A 59/2549
834 ทอไกลโคโล่ TAUGLICOLO 2A 965/2528
835 ทอไกลโคโล่ ชนิดเม็ด TAUGLICOLO (TABLETS) 2A 315/2530
836 ทัม ทัม TUM TUM 2A 1077/2529
837 ทัม ทัม TUM TUM 2A 1078/2529
838 ทัม ทัม TUM TUM 2A 1076/2529
839 ทัมใจ เม็ด TAMJAI TABLETS 2A 338/2526
840 ทัสคอฟ TUSCOUGH 2A 29/2541
841 ทัสสเป็ค ไซรัป TUSSPEC SYRUP 2A 374/2532
842 ทัสโซดริล เอกซ์เป็คตอแรนท์ TUSSODRYL EXPECTORANT 2A 100/2527
843 ทัสโน่ TUSNO 2A 502/2528
844 ทาร์จีสิค TARGESIC 2A 34/2554
845 ทิดดี้ TIDDY 2A 114/2538
846 ทิปทอป TIPTOP 2A 19/2539
847 ทิปทอป ไซรัป TIPTOP SYRUP 2A 229/2532
848 ทิฟฟี่ TIFFY 2A 418/2531
849 ทิฟฟี่ คิดดี้ TIFFY KIDDI 2A 187/2544
850 ทิฟฟี่ ฟู ชนิดเม็ด TIFFY FU TABLET 2A 42/2544
851 ทิฟฟี่ เดย์ TIFFY DEY 2A 40/2548
852 ทิฟฟี่ เดย์ TIFFY DEY 2A 3/2552
853 ทิฟฟี่ ไซรัป TIFFY SYRUP 2A 9/2545
854 ทิฟฟี่ ไซรัป TIFFY SYRUP 2A 968/2528
855 ทิฟฟี่ ไนท์ TIFFY NITE 2A 31/2551
856 ทิว บี TEW BEE 2A 892/2530
857 ที-นาดิน T-NADIN 2A 42/2554
858 ที-ออสมิน T-OSMIN 2A 130/2553
859 ที.เอ็ม.คอฟ ไซรัป T.M. COUGH SYRUP 2A 252/2544
860 ที.เอ็ม.ดริ้ล อีลิกเซอร์ T.M. DRYL ELIXIR 2A 137/2544
861 ที.แมน - แล็ก T.MAN LAX 2A 186/2544
862 ที.แมน - แล็ก T.MAN - LAX 2A 185/2544
863 ที.แมน ค๊อฟ ไซรับ T.MAN COUGH SYRUP 2A 59/2536
864 ที.แมน. แล็ก T.MAN - LAX 2A 87/2542
865 ที.โอ.เจล T.O. GEL 2A 15/2534
866 ที.โอ.เอส T.O.S 2A 108/2534
867 ที.โอ.เอส (รสส้ม) T.O.S. (ORANGE) 2A 113/2539
868 ที.โอ.เอส. T.O.S. 2A 114/2539
869 ที.โอ.เอส. (รสส้ม) T.C.S (ORANGE) 2A 147/2536
870 ทีพีซี - วิต TPC - VIT 2A 58/2550
871 ทีโมแลน TEMOLAN 2A 92/2532
872 ทีโอเฟด THEOPHED TABLETS 2A 389/2529
873 ทุสซิคอน TUSSICON 2A 94/2529
874 ทุสซิดอน ดี.จี. TUSSIDON D.G. 2A 960/2527
875 ทุสแพค TUSSPAC 2A 93/2544
876 ทูลิน ซัสเพนชั่น TULIN SUSPENSION 2A 253/2531
877 ทูสซิแคร์ ดีจี TUSSICARE DG 2A 87/2534
878 ทูสสิแลน เม็ด TUSILAN TABLETS 2A 638/2531
879 ทูสิ แลน-พีซี TUSILAN-PC 2A 132/2532
880 ท็อปซี - 200 TOPCEE - 200 2A 52/2544
881 ท็อปทริบ-อาร์ TOPTRIM-R 2A 9/2535
882 ท็อปทริม เอ็ม แค็ปซูล TOPTRIM M CAPSULE 2A 671/2530
883 ท็อปทริม แท็บ TOPTRIM TAB 2A 92/2533
884 ท็อปทริม-ฟอร์ท TOPTRIM FORTE 2A 12/2535
885 ธันยา TANYA 2A 233/2533
886 ธีโอบรอน THEOBRON 2A 151/2542
887 ธีโอเด็ก อีลิกเซอร์ THEODEX ELIXIR 2A 1097/2529
888 นอราเฟน NORAPHEN 2A 259/2540
889 นอราเฟน NORAPHEN 2A 283/2543
890 นอราโคลด์ - เอส แคปซูล NORACOLD - S CAPSULES 2A 271/2531
891 นอราโคลด์ เม็ด NORACOLD TABLETS 2A 336/2527
892 นอราโคลด์ แค๊พซูล NORACOLD CAPSULES 2A 770/2527
893 นอราโคลด์ ไซรัพ NORACOLD SYRUP 2A 616/2527
894 นอราโดลด์ NORACOLD 2A 451/2529
895 นอริเกสท์ NORIGEST 2A 832/2529
896 นอริเดย์ไบร์วู๊ด NORIDAY BRYWOOD 2A 553/2531
897 นอร์จิค NORGIC 2A 117/2538
898 นอร์จีสิค NORGESIC 2A 7/2554
899 นอร์ตัน NORTON 2A 152/2531
900 นอร์ทามิค NORTAMIC 2A 104/2549
901 นอร์ทุซซิน NORTUSSIN 2A 107/2532
902 นอร์พาซิซ NORPASIS 2A 117/2543
903 นอร์พาร์ NORPAR 2A 68/2537
904 นอร์สิกา แทปเล็ท NORSICA TABLET 2A 48/2549
905 นอร์สิกา แทปเล็ท NORSICA TABLET 2A 127/2540
906 นอร์สิก้า แทปเล็ท NORSICA TABLET 2A 48/2552
907 นอร์สิก้า แทปเล็ท NORSICA TABLET 2A 61/2552
908 นอร์เจ้บ NORGEB 2A 90/2535
909 นอร์เพน NORPAIN 2A 40/2537
910 นอร์เฟด NORFED 2A 375/2532
911 นอร์เฟด ชนิดเม็ด NORFED TABLET 2A 128/2532
912 นอร์แซค NORSAG 2A 1/2538
913 นอร์แซค NORSAG