หมวดยา-ยาแคปซูล มีดังนี้
ลำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) เลขทะเบียน
1 - INDO-CAPS 1A 85/2537
2 - COD LIVER OIL 1A 2318/2530
3 - OXETINE 20 1A 140/2538
4 - INDOMETHACIN CAPSULES 1A 2571/2529
5 - SUMEDIUM CAPSULES 1A 2208/2529
6 - COD LIVER OIL (CAPSULES) 1A 2098/2530
7 - COLY CAPSULE 1A 985/2540
8 - RICIN (300 MG) 1A 160/2529
9 - TETRACYCLINE HCL CAPSULES 1A 2452/2528
10 - INDOMETHACIN CAPSULES 1A 2449/2528
11 - PINCLOX 500 MG 1A 930/2540
12 - RIFAM - P 450 1A 1763/2529
13 - INDOMETHACIN CAPSULES 1A 269/2531
14 - MALE FERN CAPSULES 1A 873/2530
15 - INDOMETHACIN CAPSULES 1A 536/2527
16 - INDOMETHACIN CAPSULES 1A 534/2527
17 - THIAM - P 500 1A 687/2541
18 - CLOXLIN 500 1A 983/2541
19 - CLOXACILLIN 500 1A 984/2541
20 - SUMOXCIN-500 1A 628/2534
21 - SUMOXCIN-500 1A 651/2538
22 - AMPICILLIN CAPSULES 1A 2636/2529
23 - SUMOXCIN CAPSULES 1A 1027/2529
24 - TETRACYCINE HYDROCHLORIDE CAPSULES 1A 1814/2529
25 - SUMOXIN CAPSULES 1A 672/2541
26 - PIROCAM 1A 2448/2529
27 - TETRACYCLINE HCL ( PHOSPHATE BUFFERED )250 CAPSULES 1A 464/2539
28 - DAPERMIDE 1A 454/2542
29 - ECS CAPSULE 1A 551/2531
30 - CLOXA CAPSULES 1A 1183/2531
31 - NALGESIN 1A 545/2530
32 - RICIN 1A 61/2529
33 - FLUSAC 1A 995/2541
34 - LIDOXIN 1A 330/2540
35 - UNIMOX 250 1A 326/2540
36 - SUMODIUM 1A 226/2526
37 - GLUCOJOINT - 500 1A 225/2546
38 - TOCOPHEROL 200 IU 1A 223/2546
39 - RAMADOL 1A 990/2540
40 - NATURAL BETACAR-15 1A 343/2542
41 - SOLUBLE VITAMINE E 400 MG 1A 536/2542
42 - MENAMIC ( 250 MG.) 1A 949/2541
43 - NIFECAP 5 1A 123/2534
44 - NIFECAP 10 1A 122/2534
45 - TOCOVIT 400 1A 688/2533
46 - LOPERMIDE (CAPSULE) 1A 318/2531
47 - D-ALPHA 3 1A 626/2542
48 - FOLATE 400 1A 1284/2541
49 - ERYTHORATE 1A 893/2540
50 - DOXINPAC 1A 7/2541
51 - SCOTT'S COD LIVER OIL CAPSULES 1A 852/2529
52 - TETRACYCLNE HCL CAPSULES 1A 195/2539
53 - ERYTHROMYCIN ESTOLATE CAPSULE 250 MG. 1A 133/2539
54 - FLUXETIN 1A 294/2537
55 - INDOMETHACIN 25 MG. CAPSULES 1A 343/2537
56 - MATRADOL 1A 11/2539
57 - PIROXICAM 10 MG. CAPSULES 1A 287/2537
58 - UNI-E 1A 453/2536
59 - VITAMIN A (RETINOL) 1A 146/2537
60 - COD LIVER OIL (10 MINIM) 1A 674/2531
61 - LACIN CAPSULE (150 MG) 1A 287/2531
62 - MALEFERN CAPSULES 1A 513/2531
63 - VITAMIN B6 (PYRIDOXINE CAPSULES) 1A 1276/2529
64 - TOPCILLIN 1A 985/2543
65 - RANCIL (CAPSULES) 1A 111/2537
66 - ACNOTIN 10 1A 868/2543
67 - VARIN CAPSULES 1A 811/2543
68 - PIROXICAM 10 FRX 1A 26/2543
69 - TETRA FRX 1A 967/2541
70 - UNPROZY 20 MG. 1A 387/2542
71 - OXSAC 1A 286/2538
72 - CALCIFEROL CAPSULES(VITAMIN D2 CAPSULES) 1A 750/2528
73 - PIROXICAM 20 FRX 1A 646/2542
74 - CLOXA 500 CAPSULES 1A 1048/2543
75 - MEDICALTROL 1A 2/2543
76 - ISONIN 10 1A 1096/2543
77 - ILOSONE 1A 787/2527
78 - DICLOXACILLIN 500 MG 1A 1157/2543
79 - INDOMETHACIN CAPSULES 1A 109/2526
80 - Q - DOXYCAP CAPSULES 1A 705/2543
81 - DYMOXIN 500 MG 1A 457/2544
82 - CEPHIN 500 1A 1204/2541
83 - MEDITROL 1A 380/2543
84 - CAFEN 1A 180/2543
85 - SERVIDOXYNE 100 1A 1170/2541
86 - CEFSPAN CAPSULES 100 MG 1A 1/2542
87 - FEMIC 1A 787/2542
88 - TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE CAPSULES 1A 1639/2530
89 - GINKGO BILOBA CAPSULES 1A 74/2543
90 - OXSAC 1A 10/2543
91 - OXSAC 1A 612/2542
92 - TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE CAPSULES 1A 2479/2528
93 - PRONAMIC 1A 281/2544
94 - TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE CAPSULES 1A 1638/2530
95 - TETRACIN (PHOSPHATE BUFFERED) CAPSULES. 1A 823/2542
96 - INDOCIDIN 1A 759/2542
97 - ETHROMED CAPSULES 1A 803/2542
98 - SPAMIC 1A 758/2542
99 - TOPCILLIN 1A 986/2543
100 - CLOXACILLIN SODIUM CAPSULES 500 MG 1A 1857/2528
101 - CAFEN 1A 53/2544
102 - CLOXACILLIN SODIUM CAPSULES 250 MG. 1A 1143/2528
103 - EMBOL CAPSULES 1A 1118/2540
104 - DICILLIN 250 1A 780/2542
105 - PROCLOXIN 1A 204/2544
106 - VITAMIN E 1000 MG CAPSULES 1A 825/2542
107 - UNI E 200 1A 475/2543
108 - NATURAL VITAMIN E 400 IU 1A 648/2542
109 - PRAXILENE 1A 1164/2540
110 - MANOMIC 1A 902/2540
111 - AMOXY 500 1A 993/2540
112 - ULFLEX 1A 105/2543
113 - C - CLOX 500 1A 495/2543
114 - MADICLOX - 250 1A 188/2543
115 - CLOXA 500 1A 244/2538
116 - BIOZOLE 1A 2/2543
117 - CLOXATOP 1A 983/2543
118 - DEOCLOX - 500 1A 122/2550
119 - ACNOTIN 20 1A 75/2546
120 - DICLOXGEN 500 1A 196/2545
121 - MEXILLIN-500 1A 175/2545
122 - OXYTETRACYCLINE HCL CAPSULES 1A 61/2550
123 - OXYTETRACYCLINE HCL CAPSULES 1A 60/2550
124 - OXYTETRACYCLINE HCL CAPSULES 1A 59/2550
125 - OXYTETRACYCLINE HCL CAPSULES 1A 58/2550
126 - PHARDICLOX 1A 277/2545
127 - GOFEN 200 1A 229/2549
128 - GOFEN 400 1A 463/2549
129 - TORA - 25 1A 508/2543
130 - AMOXY 250 1A 460/2544
131 - FENAZOX CAPSULES 1A 20/2549
132 - FLUMED 1A 1158/2541
133 - AMOXY 500 1A 485/2544
134 - GEMOX 600 1A 354/2549
135 - GEMOX 300 1A 353/2549
136 - LINCOFECT-500 1A 5/2547
137 - ARIFLEX 1A 10/2549
138 - P 037 1A 9/2549
139 - FLEXSA - 500 1A 517/2546
140 - FLEXSA - 250 1A 518/2546
141 - OMEFLEX 1A 394/2550
142 - DICLOXIN CAPSULES 1A 497/2546
143 - K.B. PERAMIDE 1A 280/2545
144 - MEDEMYCIN CAPSULES 1A 476/2546
145 - COSTAT 50 EMULCAP 1A 129/2549
146 - ALERTEN 50 EMULCAP 1A 131/2549
147 - PEPOL ACTICOAT 1A 122/2551
148 - PHARBIN - 500 CAPSULE 1A 432/2546
149 - COSTAT 50 1A 130/2549
150 - ALERTEN 50 1A 128/2549
151 - FLEXSA - 500 1A 106/2549
152 - NAT - E 1A 75/2549
153 - PEPOL ACTICOAT 1A 2/2552
154 - V 084 1A 22/2551
155 - GEMITER 300 MG 1A 32/2549
156 - DICLOXAPEN 500 MG. CAPSULES 1A 1081/2543
157 - DICLOXAPEN 250 MG. CAPSULES 1A 1080/2543
158 - NALGESIN 1A 395/2546
159 - MEDI-ALPHA 1.0 1A 858/2544
160 - PROMUNE 100 1A 464/2548
161 - PROMUNE 50 1A 463/2548
162 - PROMUNE 25 1A 462/2548
163 - CYCLOSERINE CAPSULES MEIJI 1A 307/2546
164 - ANACAP 250 1A 417/2545
165 - TOCOPHEROL 100 IU 1A 1/2551
166 - NYDRAGOCIN CAPSULES 1A 30/2544
167 - VIPROCIN 1A 92/2544
168 - DICLOX - STAR 500 1A 1066/2544
169 - AMOXY 250 1A 459/2544
170 - AMOXY 250 1A 458/2544
171 - TOCOPHEROL 200 IU 1A 2/2551
172 - URSOLIV CAPSULES 1A 268/2552
173 - DICLOX - STAR 250 1A 1064/2544
174 - G - DOXYCAP CAPSULES 1A 166/2551
175 - AMOXY 500 1A 483/2544
176 - INARYL 50 1A 189/2546
177 - SUMOXCIN - 500 1A 190/2546
178 - NAXETINE 1A 182/2548
179 - URFAMYCIN 1A 169/2546
180 - STARCILLIN 500 1A 533/2544
181 - AMOXY RX 250 1A 147/2548
182 - TOCOPHEROL 400 IU 1A 3/2551
183 - MADITER 1A 143/2548
184 - AMOXY RX 500 1A 144/2548
185 - GILOMAX 1A 369/2551
186 - AMOXY 500 1A 484/2544
187 - DIAMOXYCAP - 250 1A 54/2548
188 - DIAMOXYCAP - 500 1A 53/2548
189 - TRAMIC 250 1A 129/2546
190 - FLOCXIN 1A 1100/2544
191 - OMED 1A 25/2548
192 - MYCOCHLORIN - T 1A 23/2546
193 - LOXETINE - 20 1A 59/2546
194 - MEDISPORIN 10 1A 427/2547
195 - MEDISPORIN 25 1A 428/2547
196 - MEDISPORIN 50 1A 429/2547
197 - MEDISPORIN 100 1A 430/2547
198 - ACNETREX 10 1A 154/2551
199 - DICLOXACILLIN CAPSULES 1A 358/2547
200 - LICARB CAPSULES 1A 352/2547
201 - PEPOL 1A 24/2550
202 - ROMADOL 1A 1032/2544
203 - DICLOXA OSOTH 250 1A 627/2544
204 - AMOXYCILLIN - 500 1A 94/2545
205 - ACNOTIN 5 1A 319/2547
206 - DOXY I.P. 1A 318/2547
207 - TOPCILLIN 1A 165/2545
208 - TOPCILLIN 1A 164/2545
209 - MEDI-ALPHA 0.25 1A 859/2544
210 - MEDITROL 0.50 1A 281/2547
211 - AMOXY - WP 1A 277/2547
212 - DICLOXACILLIN 500 MG 1A 83/2545
213 - ACNETREX 20 1A 302/2551
214 - Q - DOXYCAP CAPSULES 1A 54/2545
215 - AMOXY RX 250 1A 143/2545
216 - NATURAL VITAMIN E 500 IU 1A 152/2547
217 - FLUOXTA - 20 1A 154/2547
218 - PHARBIN - 250 CAPSULE 1A 32/2545
219 - S-CLOXIN 250 1A 27/2545
220 - BOOTS DOXYCYCLINE 100 MG 1A 136/2547
221 - VIAFLEX-250 1A 235/2551
222 - C - MOX 500 1A 75/2547
223 - S - CLOXIN 500 1A 28/2545
224 - DICLOXGEN 250 1A 195/2545
225 - MYNOFECT - 100 1A 66/2547
226 - MEDICCOXIB 1A 3/2547
227 - LINCOFECT - 250 1A 42/2547
228 - TRANSMIG 1A 418/2552
229 - CLINDA-P 1A 422/2553
230 - MEDI - 0.5 1A 438/2552
231 - GASBUSTERS 1A 5/2553
232 - TRANACID 1A 366/2553
233 - XENAMIC 1A 365/2553
234 - TRANXEMIC 1A 364/2553
235 - XEMIC 1A 363/2553
236 - GOGAZ 1A 204/2553
237 - FARMARS (R) AMOXYCILLIN 500 1A 512/2553
238 - FEMOSA 1A 1/2553
239 - GLUCOSAMINE 1A 83/2553
240 - P 037 1A 10/2554
241 - DOXYCYCLINE 100 MG FARMARS(R) 1A 507/2553
242 - FENAZOX CAPSULES 50 MG. 1A 8/2552
243 -- TETRACIN CAPSULES 1A 822/2542
244 -ไซดาโดซิน SIADOCIN 1A 2669/2528
245 693 มาลแบค 693 MALBAC (MB) 1A 785/2531
246 PAINAMIC PAINAMIC 1A 965/2544
247 กลูซาเฟ็กซ์ GLUSAFEX 1A 481/2548
248 กลูซาเฟ็กซ์-500 GLUSAFEX-500 1A 47/2553
249 กลูซิล GLUSIL 1A 203/2554
250 กลูซ่า GLUSA 1A 355/2548
251 กลูซ่า 500 GLUSA 500 1A 183/2550
252 กลูซ่า-เค 500 GLUSA-K500 1A 515/2551
253 กลูเมซา GLUMESA 1A 140/2551
254 กลูโคซา GLUCOSA 1A 232/2548
255 กลูโคซา - 500 GLUCOSA - 500 1A 320/2549
256 กลูโคซา-เค 500 GLUCOSA-K 500 1A 75/2553
257 กลูโคซามิน-สตาร์ GLUCOSAMINE-STAR 1A 331/2552
258 กลูโคซามีน - 500 GLUCOSAMINE - 500 1A 496/2553
259 กลูโคซามีน -นิด้า GLUCOSAMINE-NIDA 1A 88/2554
260 กลูโคซามีน ซัลเฟต 250 มิลลิกรัม GLUCOSAMINE SULFATE 250 MG 1A 376/2550
261 กลูโคซามีน เอ็น.แอล. GLUCOSAMINE N.L. 1A 70/2551
262 กลูโคตรีล GLUCOTRIL 1A 636/2550
263 กลูโคตรีล GLUCOTRIL 1A 332/2553
264 กลูโคติน GLUCOTIN 1A 438/2553
265 กลูโคแลน-250 GLUCOLAN-250 1A 18/2553
266 กลูโคแลน-500 GLUCOLAN-500 1A 46/2553
267 กาทาดอล GATADOL 1A 73/2549
268 กาบูติน 100 มก. ชนิดแคปซูล GABUTIN 100 MG. CAPSULE 1A 8/2551
269 กาบูติน 300 มก. ชนิดแคปซูล GABUTIN 300 MG. CAPSULE 1A 9/2551
270 กาวาซอร์ KAWASOR 1A 686/2534
271 กาเซียม-250 GAXIUM-250 1A 330/2550
272 กาเซียม-500 GAXIUM-500 1A 331/2550
273 กาแบนทิน (300 มก.) GABANTIN (300 MG) 1A 7/2553
274 กาโนสเป็ก 500 GANOSPEC 500 1A 940/2531
275 กินซาเดียม GINZA DIUM 1A 171/2530
276 กูส - โซโลน GOOSE - SOLON 1A 209/2540
277 กูส-นาซีน GOOSE - NAZINE 1A 639/2532
278 กูส-มัยซิน GOOSE-MYCIN 1A 466/2550
279 คริสมอล CRISMAL 1A 457/2541
280 คลอกซาซิน CLOXACIN 1A 595/2539
281 คลอกซาซิน CLOXACIN 1A 594/2539
282 คลอดอน ชนิดแคปซูล CHLORDON CAPSULES 1A 92/2527
283 คลอร์ตามีน CHLORTAMINE 1A 1586/2528
284 คลอร์เซ็ฟ 250 CLORZEF 250 1A 34/2546
285 คลอร์เซ็ฟ 500 CLORZEF 500 1A 24/2547
286 คลอร์เฟนิรามีน แคพซูล CHLORPHENIRAMINE CAPSULES 1A 419/2550
287 คลอเตตร้าไซคลีน ไฮโดรคลอไรด์ แคปซูล CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE CAPSULES 1A 1415/2529
288 คลอเฟนนิรามีน มาลีเอท (แคปซูล) CHLORPHENIRAMINE MALEATE (CAPSULES.) 1A 1439/2529
289 คลอเฟนิรามิน มาลีเอต แค็ปซูล CHLORPHENIRAMINE MALEATE CAPSULES 1A 699/2528
290 คลอเฟนแคป CHLORPHENCAP 1A 344/2535
291 คลอเฟโน่ 4 CHLORPHENO 4 1A 429/2530
292 คลอเรแม็ก 250 CLOREMAX 250 1A 310/2552
293 คลอเรแม็ก 500 CLOREMAX 500 1A 278/2552
294 คลอแรมเฟนิคอลแคปซูล (250 มก.) CHLORAMPHINICOL CAPSULES 1A 1928/2529
295 คลอโรควิน ฟอสเฟต แคปซูล 250 มก. CHLOROQUINE PHOSPHATE CAPSULE 1A 190/2547
296 คลอโรควีน แคปซูล CHLOROQUINE CAPSULE 1A 222/2531
297 คลอโรซิน CHLOROCIN 1A 2543/2528
298 คลอไบแคป CHLORBICAP 1A 1069/2529
299 คลาม๊อกซี่ - 500 KLAMOXY - 500 1A 93/2545
300 คลินดา อาร์เอ็กซ์ 300 KLINDA RX 300 1A 187/2548
301 คลินดามัยซิน-นิด้า CLINDAMYCIN-NIDA 1A 100/2553
302 คลินดามัยซิน-นิด้า CLINDAMYCIN-NIDA 1A 101/2553
303 คลินดาร์ อาร์เอ็กซ์ KLINDA RX 1A 489/2548
304 คลินดาวิด-150 CLINDAVID-150 1A 127/2551
305 คลินดาวิด-300 CLINDAVID-300 1A 126/2551
306 คลินดาแคป-150 CLINDACAP-150 1A 598/2550
307 คลินดาแคป-300 CLINDACAP-300 1A 599/2550
308 คลินดาแร็กซ์ 150 CLINDARAX 150 1A 351/2548
309 คลินดาแร็กซ์ 300 CLINDARAX 300 1A 352/2548
310 คลินดิน-150 CLINDIN-150 1A 352/2552
311 คลินดิน-300 CLINDIN-300 1A 449/2552
312 คลินด้ามัยซิน-150 CLINDAMYCIN-150 1A 551/2550
313 คลินด้าสตาร์-150 แคปซูล CLINDASTAR-150 CAPSULES 1A 96/2551
314 คลินด้าสตาร์-300 แคปซูล CLINDASTAR-300 CAPSULES 1A 97/2551
315 คลินด้าไมซิน - 300 KLINDAMYCIN - 300 1A 164/2547
316 คลินด้าไมซิน-150 KLINDAMYCIN-150 1A 74/2547
317 คลินนอทท์ - 300 มก. CLINOTT - 300 MG. 1A 471/2553
318 คลินนอทท์ - 300 มก. CLINOTT - 300 MG 1A 916/2543
319 คลินนอทท์ - 150 มก. CLINOTT - 150 MG. 1A 470/2553
320 คลินนอทท์ 150 มก. CLINOTT - 150 MG. 1A 914/2543
321 คลิโนเซค CLINOSEC 1A 152/2552
322 คล็อกซาซิลลิน 500 CLOXACILLIN 500 1A 775/2540
323 คล็อกซาท็อป CLOXATOP 1A 22/2541
324 คล็อกซาเซี่ยน ชนิดแคปซูล CLOXASIAN CAPSULES 1A 457/2527
325 คล็อกซาเซี่ยน ชนิดแคปซูล(500 มก.) CLOXASIAN CAPSULES (500 MG.) 1A 880/2531
326 คล็อกซาเมด 500 มก. CLOXAMED 500 MG. 1A 1073/2531
327 คล็อกซิน CLOXIN 1A 234/2529
328 คล็อกซิน แคป 500 CLOXIN CAP 500 1A 123/2552
329 คล็อกซิน แคปซูล CLOXIN CAPSULES 1A 367/2536
330 คล็อกซิลิน แคปซูล CLOXILLIN CAPSULES 1A 960/2530
331 คล็อกซ่า 250 บี.เอส.พี CLOXA 250 B.S.P. 1A 425/2543
332 คล็อกซ่า 500 บี.เอส.พี CLOXA 500 B.S.P 1A 426/2543
333 คล็อกซ่า ที. โอ. 250 CLOXA T. O. 250 1A 365/2540
334 คล็อกซ่า ที.โอ 250 CLOXA T.O. 250 1A 702/2543
335 คล็อกซ่า ที.โอ 250 CLOXA T.O. 250 1A 700/2543
336 คล็อกซ่า ที.โอ 250 CLOXA T.O. 250 1A 701/2543
337 คล็อกซ่า ที.โอ 500 CLOXA T.O. 500 1A 692/2543
338 คล็อกซ่า ที.โอ 500 CLOXA T.O. 500 1A 703/2543
339 คล็อกซ่า ที.โอ 500 CLOXA T.O. 500 1A 693/2543
340 คล็อกซ่า ที.โอ. 500 CLOXA T.O. 500 1A 103/2540
341 คล็อกซ่า ไอเม็กซ์ พลัส CLOXA IMEX PLUS 1A 31/2537
342 คล็อกซ่าซิลลิน CLOXACILLIN 1A 849/2542
343 คล็อกซ่าซิลลิน 500 CLOXACILLIN 500 1A 850/2542
344 คล็อกซ่าซิลลิน อาร์เอ็กซ์ 500 CLOXACILLIN RX 500 1A 208/2549
345 คล็อกซ่าซิลลิน แคปซูล CLOXACILLIN CAPSULES 1A 705/2532
346 คล็อกซ่าซิลลิน-250 แคปซูล CLOXACILLIN-250 CAPSULE 1A 64/2539
347 คล็อกซ่าโน่ แคปซูล CLOXANO CAPSULES 1A 354/2530
348 คล็อกซ่าโน่-บิ๊ก CLOXANO-BIG 1A 536/2530
349 คล็อกซ์ซา 500 ที.เอ็ม. เอ็น CLOXA 500 T.M.N. 1A 604/2550
350 คล็อกซ์ซา 500 ที.เอ็ม.เอ็น CLOXA 500 T.M.N 1A 223/2551
351 คล็อกซ์ซาลิน CLOXALIN 1A 1601/2530
352 คล็อกซ์ติโก CLOXTICO 1A 102/2551
353 คล็อกซ์ลิน 250 CLOXLIN 250 1A 134/2542
354 คล็อกแซน - 500 แคปซูล CLOXAN - 500 CAPSULES 1A 159/2542
355 คล็อกแซน - 500 แคปซูล CLOXAN - 500 CAPSULES 1A 921/2544
356 คล็อกแซม CLOXAM 1A 1281/2528
357 คล็อกแซม CLOXAM 1A 1282/2528
358 คล็อกแพค 250 CLOXPAC 250 1A 423/2541
359 คล็อคโซเมด 500 CLOXOMED 500 1A 472/2541
360 คล้อกซาเมด 250 มิลลิกรัม CLOXAMED 250 MG 1A 236/2528
361 คล๊อกซาซิลลิน แคปซูล 250 CLOXACILLIN CAPSULES 250 1A 1084/2531
362 คล๊อกซาซิลลิน แคปซูล 500 CLOXACILLIN CAPSULES 500 1A 1087/2531
363 คล๊อกซิน-500 CLOXIN - 500 1A 1264/2527
364 คล๊อกซิลิน แคปซูล CLOXILLIN CAPSULE 1A 835/2530
365 คล๊อกซี่ CLOXY 1A 473/2542
366 คล๊อกซ่า โอสถ อินเตอร์ 250 CLOXA OSOTH INTER 250 1A 410/2537
367 คล๊อกซ่าซิลลิน แค็ปซูล CLOXACILLIN CAPSULES 1A 699/2532
368 คล๊อกซ่าซิลลิน-500 แคปซูล CLOXACILLIN-500 CAPSULES 1A 75/2539
369 คล๊อกซ์ซาลิน (แคปซูล 250 มก.) CLOXALIN (CAPSULES 250 MG.) 1A 772/2530
370 คล๊อกเย่น แคปซูล CLOXGEN CAPSULE 1A 615/2528
371 คล๊อกเย่น แคปซูล CLOXGEN CAPSULE 1A 1651/2527
372 คล๊อกแพค 500 CLOXPAC 500 1A 424/2541
373 ควอลิม็อกซ์ QUALIMOX 1A 168/2554
374 ควินนิน ซัลเฟต แคปซูล QUININE SULFATE CAPSULES 1A 44/2537
375 คอนนามิค เอส CONAMIC S 1A 148/2538
376 คอนนามิค แคปซูล CONNAMIC CAPSULE 1A 1585/2529
377 คอนฟิท CONFIT 1A 165/2534
378 คอมมิคแค็ป COMMICCAP 1A 408/2536
379 คอร์บิน 500 มิลลิกรัม CORBIN 500 MG 1A 1153/2541
380 คอร์เฟนดอน (แคปซูล) CORPHENDON (CAPSULES) 1A 201/2542
381 คา-อา-บอน CA-R-BON 1A 451/2536
382 คา-อา-บอน CA-R-BON 1A 200/2546
383 คาซามิน - 500 KASAMINE - 500 1A 350/2548
384 คานาไมซิน แคปซูล เมจิ KANAMYCIN CAPSULES MEIJI 1A 144/2546
385 คานาไมซิน แคปซูล เมจิ KANAMYCIN CAPSULES MEIJI 1A 2177/2528
386 คาพีร็อกซ์-10 CAPIROX-10 1A 244/2536
387 คาพีร็อกซ์-20 CAPIROX-20 1A 503/2539
388 คาม๊อก CAMOX 1A 8/2548
389 คาม๊อก 500 CAMOX 500 1A 7/2548
390 คาร็อกซิน 10 CAROXINE 10 1A 139/2553
391 คาร็อกซีน 20 CAROXINE 20 1A 52/2553
392 คาร์นีฟ 5 CARNIF 5 1A 608/2532
393 คาร์นีฟ10 CARNIF10 1A 359/2540
394 คาร์ปอฟ CARPOV 1A 65/2551
395 คาเฟน CAFEN 1A 877/2543
396 คาเฟน CAFEN 1A 876/2543
397 คาโบนีสท์ KABONYST 1A 361/2542
398 คิว - ฟลูนาแคป Q - FLUNACAP 1A 312/2549
399 คีโตแลน แคปซูล KETOLAN CAPSULE 1A 281/2553
400 คีโทโคนาโซล แคปซูล KETOCONAZOLE CAPSULES 1A 597/2538
401 จอยน์วิต JOINTVIT 1A 328/2552
402 จอยน์เอมิน JOINTAMIN 1A 605/2550
403 จินซ์รอย GINSROY GR 150 1A 798/2540
404 จิวโวควิน CHEWOQUINE 1A 469/2530
405 จิวโวควิน CHEWOQUINE 1A 468/2530
406 จีพีโอ คลอก GPO CLOX 1A 8/2551
407 จีพีโอ คลอก GPO CLOX 1A 9/2551
408 จีพีโอ มอกซ์ GPO MOX 1A 256/2551
409 จีพีโอ มอกซ์ GPO MOX 1A 7/2551
410 จีพีโอ มอกซ์ แคปซูล 250 มิลลิกรัม GPO MOX CAPSULES 250 MG 1A 384/2551
411 จีพีโอ มอกซ์ แคปซูล 500 มิลลิกรัม GPO MOX CAPSULES 500 MG 1A 383/2551
412 จีพีโอ ไดคลอก GPO DICLOX 1A 23/2551
413 จีพีโอ ไดคลอก GPO DICLOX 1A 245/2551
414 จีพีโอ ไดคลอก แคปซูล 250 มิลลิกรัม GPO DICLOX CAPSULES 250 MG 1A 386/2551
415 จีพีโอ ไดคลอก แคปซูล 500 มิลลิกรัม GPO DICLOX CAPSULES 500 MG 1A 385/2551
416 จีพีโอ-เอ-ฟลู GPO-A-FLU 1A 3/2550
417 จ๊อยท์ JOINT 1A 1141/2527
418 จ๊อยท์ JOINT 1A 2643/2528
419 ชอล์คแคป CHALKCAP 1A 105/2545
420 ชอล์คแคป - 835 CHALKCAP-835 1A 106/2545
421 ชอล์คแค็ป CHALKCAP 1A 148/2533
422 ชินเนอรีน แคปซูล CINERINE CAPSULE 1A 299/2538
423 ซอร์แทค SORTAG 1A 1154/2544
424 ซันส์แทน 250 SUNSTAN 250 1A 403/2547
425 ซัพพลิแคล SUPPLECAL 1A 41/2553
426 ซานิซลลิน บิ๊ก แคปซูล SANICILLIN BIG CAPSULES 1A 124/2529
427 ซานิซิลิน แคปซูล SANICILLIN CAPSULES 1A 1311/2528
428 ซาน่า SANA 1A 270/2543
429 ซามอกซิน SAMOXIN 1A 413/2535
430 ซามอกซิน 500 SAMOXIN 500 1A 1021/2540
431 ซาม๊อกซิล-500 SAMOXIL-500 1A 1069/2540
432 ซาร์ไมเน็ก SARMINEX 1A 333/2552
433 ซาลิน XALIN 1A 805/2541
434 ซาลิน - 500 XALIN - 500 1A 804/2541
435 ซาโนคลอกซ์ SANOCLOX 1A 541/2550
436 ซาโนมอกซ์ - จี 500 SANOMOX - G 500 1A 542/2550
437 ซาโนมอกซ์ - วาย 500 SANOMOX - Y 500 1A 543/2550
438 ซาโนมอกซ์ 500 SANOMOX 500 1A 382/2551
439 ซาโนมอกซ์-พี 500 SANOMOX-P 500 1A 122/2554
440 ซาโนเส็ค SANOSEC 1A 480/2548
441 ซิก้าแคป ZIGACAP 1A 384/2549
442 ซิง 500 แคปซูล CING 500 CAPSULES 1A 103/2552
443 ซิง 500 แคปซูล CING 500 CAPSULES 1A 263/2551
444 ซิง แคปซูล CING CAPSULES 1A 210/2552
445 ซิง แคปซูล CING CAPSULES 1A 325/2551
446 ซิงค์คอน ZINCON 1A 238/2552
447 ซิงค์เกต ZINCATE 1A 497/2542
448 ซิงค์แคปส์ ZINCAPS 1A 727/2532
449 ซิน - ด็อกซี่ CIN - DOXY 1A 416/2548
450 ซิน-ด็อกซี่ CIN-DOXY 1A 659/2541
451 ซินนาซา แคปซูล CINNAZA CAPSULES 1A 2253/2529
452 ซินนาดา SINADA 1A 457/2539
453 ซินนาแคป CINNACAP 1A 255/2545
454 ซินนาแคป CINNA CAP 1A 245/2547
455 ซินมาลีน SINMALINE 1A 220/2536
456 ซิเมติน แคปซูล CIMETIN CAPSULE 1A 341/2528
457 ซิโทไซด์ ZITHOCIDE 1A 8/2552
458 ซิโมเยี่ยม แคปซูล SIMOYIAM CAPSULES 1A 112/2531
459 ซี - ม๊อก 250 C - MOX 250 1A 310/2548
460 ซี - ม๊อก 250 C - MOX 250 1A 835/2544
461 ซี - ม๊อก 500 C - MOX 500 1A 311/2548
462 ซี-คล็อกซ์ 250 C - CLOX 250 1A 494/2543
463 ซี-ฟาแคป Z-PHACAP 1A 216/2554
464 ซี.อาร์ แค็ป C.R. CAP 1A 95/2544
465 ซี.อาร์.ไซโปร C.R.CYPRO 1A 896/2530
466 ซีซิน ZEZINE 1A 186/2538
467 ซีซ่ามัยซิน CAESAMYCIN 1A 204/2531
468 ซีดีเลท CEDELATE 1A 451/2538
469 ซีติน ชนิดแคปซูล XETIN CAPSULE 1A 213/2540
470 ซีติน ชนิดแคปซูล XETIN CAPSULE 1A 621/2544
471 ซีต้าร็อกซ์ SETAROX 1A 228/2547
472 ซีพอล แคปซูล CEPAL CAPSULE 1A 242/2534
473 ซีฟาลอน - 250 มก. CEFALON - 250 MG. 1A 196/2541
474 ซีฟาลอน - 500 มก. CEFALON - 500 MG 1A 141/2554
475 ซีฟู CEFU 1A 94/2554
476 ซีฟู CEFU 1A 980/2544
477 ซีมีแล็กซ์ 500 CEMELAX 500 1A 441/2548
478 ซีมีแล็กซ์ แคปซูล CEMELAX CAPSULES 1A 440/2548
479 ซีรีเบียม CEREBIUM 1A 855/2540
480 ซีรูลเซอร์ ZERULCER 1A 445/2553
481 ซีร็อกซ์ - 10 CEROX - 10 1A 490/2543
482 ซีร็อกซ์-10 CEROX-10 1A 40/2544
483 ซีเธน ZETHEN 1A 177/2553
484 ซีเบรียม CEBRIUM 5 MG CAPSULE 1A 189/2544
485 ซีเพล็กซ์ ZEPLEX 1A 43/2541
486 ซีเพล็กซ์ ZEPLEX 1A 29/2541
487 ซีเลี่ยม ZELIUM 1A 858/2532
488 ซีเลี่ยม ZELIUM 1A 339/2551
489 ซีเล็กซ์ - 250 CELEX - 250 1A 382/2545
490 ซีเล็กซ์ - 250 มก. CELEX - 250 MG 1A 479/2548
491 ซีเล็กซ์ - 500 CELEX - 500 1A 426/2547
492 ซีแคม XICAM CAPSULES 1A 1283/2530
493 ซีแซค ZEZAC 1A 100/2549
494 ซีแอลเอ็กซ์ 250 CLX 250 1A 488/2552
495 ซีแอลเอ็กซ์ 500 CLX 500 1A 431/2552
496 ซีโตก้า SETOGA 1A 106/2553
497 ซีโต้ - โอ SETO - O 1A 229/2547
498 ซีโต้แฟม SETOFAM 1A 317/2547
499 ซีโนคล็อกซิน - 500 SINOCLOXIN - 500 1A 776/2543
500 ซีโนคล็อกซิน - 250 SINOCLOXIN - 250 1A 775/2543
501 ซีโนซิน SINOZINE 1A 116/2537
502 ซีโนแคม 10 SINOCAM 10 1A 100/2544
503 ซีโนแคม 20 SINOCAM 20 1A 351/2544
504 ซีโนไลปิน SINOLIPIN 1A 410/2550
505 ซีโพเดียม แคปซูล CEPODIUM CAPSULES 1A 403/2552
506 ซีได แคปซูล SEDI CAPSULES 1A 936/2531
507 ซูฟาดริล 250 SUFADRIL 250 1A 272/2547
508 ซูฟาดริล 500 SUFADRIL 500 1A 58/2547
509 ซูฟาเล็กซ์ - 250 SUPHALEX - 250 1A 262/2543
510 ซูฟาเล็กซ์ - 500 SUPHALEX - 500 1A 263/2543
511 ซูฟาเล็กซ์ - 500 SUPHALEX - 500 1A 620/2544
512 ซูฟาเล็กซ์-250 SUPHALEX-250 1A 108/2551
513 ซูฟาเล็กซ์-500 SUPHALEX-500 1A 652/2550
514 ซูฟาเล็กซ์-500 SUPHALEX-500 1A 109/2551
515 ซูม๊อกซิน-500 SUMOXCIN-500 1A 164/2552
516 ซูวีลิน แคปซูล SUVEELIN CAPSULES 1A 1023/2529
517 ซูวีลิน แคปซูล (400,000 I.U.) SUVEELIN CAPSULES 1A 75/2528
518 ซูโทรซิน แคปซูล SUTHROCIN CAPSULES 1A 2540/2529
519 ดอกซิแมน - 100 แคปซูล DOXYMAN - 100 CAPSULE 1A 284/2544
520 ดอลมาต้า DOLMATA 1A 135/2552
521 ดับบลิว-อม็อกซี่ 500 W-AMOXY 500 1A 223/2554
522 ดาซิน - เอฟ 150 DACIN - F 150 1A 1126/2544
523 ดาซิน - เอฟ 300 DACIN - F300 1A 1127/2544
524 ดาซิแคม - อาร์ แคปซูล DAXICAM - R CAPSULE 1A 865/2544
525 ดาซิแคม แคปซูล DAXICAM CAPSULE 1A 703/2540
526 ดาด้า มัยซิน DADA MYCIN 1A 302/2533
527 ดาด้า มัยซิน - จี DADA MYCIN - G 1A 444/2544
528 ดาฟลอคซิน แคปซูล DAFLOCIN CAPSULES. 1A 883/2532
529 ดาลฮีส DALHIS 1A 445/2539
530 ดาโนต้า DANOTA 1A 331/2533
531 ดิสตาคลอร์ DISTACLOR 1A 1/2551
532 ดิสตาคลอร์ DISTACLOR 1A 2/2551
533 ดิสเมน-500 DISMEN-500(R) 1A 782/2540
534 ดีคลอเรส DECHLORES 1A 636/2544
535 ดีตร้า 500 DETRA 500 1A 384/2545
536 ดีน๊อก 101 DENOX 101 1A 734/2542
537 ดีสเมน DISMEN 1A 1964/2530
538 ดีเซน แคปซูล DEXEN CAPSULE 1A 784/2539
539 ดีเสค DESEC 1A 343/2535
540 ดีโพรซิน DEPROXIN 1A 324/2537
541 ดีโฟเจล DEFOGEL 1A 188/2552
542 ดีโฟเจล DEFOGEL 1A 148/2552
543 ดีโอปิด DEO PID 1A 20/2539
544 ดีโอปิด DEOPID 1A 52/2543
545 ดีไลปิด DELIPID 1A 633/2533
546 ดีไวท์ DEWHITE 1A 1077/2543
547 ดูโอแก๊ส DUOGAS 1A 442/2535
548 ดูโอโซลิน - 20 DUOZOLIN - 20 1A 281/2541
549 ด็อกซิน DOXINE 1A 554/2531
550 ด็อกซี ฮอฟ DOXYHOF 1A 304/2551
551 ด็อกซีคอม 100 มก. แคปซูล DOXYCOM 100 MG CAPSULE 1A 57/2544
552 ด็อกซีแบค DOXYBAC 1A 170/2544
553 ด็อกซี่ซัยคลิน แคปซูล DOXYCYCLINE CAPSULE 1A 675/2539
554 ด็อกซี่เคลท DOXYCLATE 1A 481/2536
555 ด้อกซี่เมด DOXYMED 1A 82/2532
556 ด๊อก ซี พี DOXY.P CAPSULE 1A 2659/2528
557 ด๊อกคลีน DOCLINE 1A 757/2529
558 ด๊อกซิน DOXIN 1A 393/2529
559 ด๊อกซิน แค๊ปซูล DOXIN CAPSULES 1A 2362/2528
560 ด๊อกซิลแคป DOXYLCAP 1A 595/2540
561 ด๊อกซี่ DOXY 1A 160/2533
562 ด๊อกซี่ DOXY 1A 470/2543
563 ด๊อกซี่ บี.เค. DOXY B.K. 1A 88/2551
564 ด๊อกซี่คลิน DOXYCLINE 1A 384/2527
565 ด๊อกซี่คลีน โอสถ อินเตอร์ แคปซูล DOXYCLINE OSOTH INTER CAPSULES 1A 554/2538
566 ด๊อกซี่ซัยคลิน DOXYCYCLINE 1A 497/2534
567 ด๊อกซี่มัยซิน DOXYMYCIN 1A 547/2532
568 ด๊อกซี่ลิน DOXYLIN 1A 716/2531
569 ด๊อกซ์โซ DOXXO 1A 657/2541
570 ติโกเล็กซ์ - 250 แคปซูล TICOLEX - 250 CAPSULES 1A 857/2539
571 ติโกเล็กซ์ - 500 แคปซูล TICOLEX - 500 CAPSULES 1A 4/2540
572 ติโคมัยซิน TICOMYCIN 1A 2468/2529
573 ติโคม็อกซ์ 250 TICOMOX 250 1A 130/2544
574 ติโคม็อกซ์ 500 TICOMOX 500 1A 350/2544
575 ติโคม็อกซ์ 250 TICOMOX 250 1A 990/2541
576 ติโคม็อกซ์ 500 TICOMOX 500 1A 989/2541
577 ทรอเมด TRAUMED 1A 1045/2540
578 ทราซีน TRACINE 1A 907/2541
579 ทราดอลเจสิค TRADOLGESIC 1A 357/2539
580 ทราดอลเจสิค TRADOLGESIC 1A 249/2548
581 ทรานซามิน (แคปซูล) TRANSAMIN (CAPSULES) 1A 419/2546
582 ทรานซามิน (แคปซูล) TRANSAMIN (CAPSULES) 1A 417/2546
583 ทรานซามิน ชนิดแคปซูล (250 มก.) TRANSAMIN CAPSULES (250 MG) 1A 202/2550
584 ทรานซาแมกซ์ TRANXAMAX 1A 460/2548
585 ทรานซิค TRANSIC 1A 21/2546
586 ทรานซิค TRANXIC 1A 359/2548
587 ทรานซิค TRANSIC 1A 22/2546
588 ทรานซิค-500 TRANXIC-500 1A 212/2551
589 ทรานซิม TRANXIM 1A 217/2552
590 ทรานซ์-250 TRANS-250 1A 202/2553
591 ทรานซ์-500 TRANS-500 1A 213/2551
592 ทรานาซีน - 250 TRANAXINE - 250 1A 307/2549
593 ทรานเน็ก-สตาร์ TRANEX-STAR 1A 405/2551
594 ทรานเน็ก-สตาร์ TRANEX-STAR 1A 406/2551
595 ทรานเน็ก-สตาร์ TRANEX-STAR 1A 158/2551
596 ทรานเอคซามิค เอซิด 250 มก. TRANEXAMIC ACID 250 MG. 1A 354/2550
597 ทรานเอคซามิค เอซิด 250 มก. TRANEXAMIC ACID 250 MG. 1A 321/2550
598 ทรานเอคซามิค เอซิด 250 มก. (ดับบลิว) TRANEXAMIC ACID 250 MG. (W) 1A 648/2550
599 ทรานเอคซามิค เอซิด 500 มก. (ดับบลิว) TRANEXAMIC ACID 500 MG (W) 1A 214/2551
600 ทรานเอคซามิค เอซิด 500 มก. (บี) TRANEXAMIC ACID 500 MG (B) 1A 208/2551
601 ทรานเอคซามิค เอซิด 500 มก. (วาย) TRANEXAMIC ACID 500 MG (Y) 1A 209/2551
602 ทรานเอคซามิค เอซิด 500 มก. (วี) TRANEXAMIC ACID 500 MG (V) 1A 210/2551
603 ทราพิดอล TRAPIDOL 1A 509/2538
604 ทรามัยซิน แคปซูล TRAMYCIN CAPSULE 1A 980/2541
605 ทรามาดอล TRAMADOL 1A 177/2543
606 ทรามาดอล TRAMADOL 1A 351/2543
607 ทรามาดอล TRAMADOL 1A 135/2545
608 ทรามาดอล TRAMADOL 1A 381/2551
609 ทรามาดอล TRAMADOL 1A 720/2541
610 ทรามาดอล - นิด้า TRAMADOL - NIDA 1A 774/2541
611 ทรามาดา TRAMADA 1A 30/2539
612 ทรามาติล แคปซูล TRAMADIL CAPSULE 1A 474/2539
613 ทรามาเมด TRAMAMED 1A 560/2539
614 ทรามาแคป TRAMACAP 1A 733/2541
615 ทรามิค 250 TRAMIC 250 1A 486/2550
616 ทรามิค 500 TRAMIC 500 1A 482/2550
617 ทรามิค 500 TRAMIC 500 1A 1238/2543
618 ทรามินสตาร์ TRAMINSTAR 1A 394/2552
619 ทราม่า TRAMA 1A 472/2548
620 ทราาเจสิค TRAGESIC 1A 551/2540
621 ทราเน็กส์ TRANEX 1A 226/2553
622 ทราเมด TRAMED 1A 828/2543
623 ทราแม๊กซ์ TRAMAX 1A 58/2539
624 ทราโดนอล (แคปซูล) TRADONAL (CAPSULES) 1A 394/2546
625 ทราโมดา TRAMODA 1A 337/2540
626 ทราโมเมท TRAMOMET 1A 517/2542
627 ทริมมา TRIMMA 1A 296/2553
628 ทรีโอมัยซีน TREOMYCIN 1A 1669/2528
629 ทอมซิน TOMCIN 1A 354/2529
630 ทะมินิค TRAMINIC 1A 306/2549
631 ทับเปอร์-อี TUPPER-E 1A 1428/2529
632 ทัสโซดริลแคปซูล TUSSODRYL CAPSULES 1A 810/2531
633 ทาซิดอล TASIDOL 1A 122/2553
634 ทาดอล TADOL 1A 131/2553
635 ทาโครอล TACOROL 1A 488/2546
636 ทาโมแลน TAMOLAN 1A 385/2543
637 ทินดอล TINDOL 1A 158/2552
638 ทิโลปิน TILOPIN 1A 98/2545
639 ที - ซ่า (250 มก.ชนิดแคปซูล) T - ZA (250 MG CAPSULE) 1A 171/2546
640 ที-บัฟเฟอร์ T- BUFFER 1A 273/2528
641 ที. โอ. ซิลลิน 250 T.O. CILLIN 250 1A 209/2545
642 ที.ดี. มอก 500 T.D. MOX 500 1A 3/2545
643 ที.พี. เซฟคลอร์ 125 แคปซูล T.P. CEFCLOR 125 CAPSULE 1A 494/2552
644 ที.พี.เซฟคลอร์ 250 แคปซูล T.P. CEFCLOR 250 CAPSULE 1A 16/2554
645 ที.ร็อก แคปซูล T.ROX CAPSULE 1A 55/2537
646 ที.วี. ม็อก แคปซูล T.V. MOX CAPSULE 1A 311/2544
647 ที.วี. ม๊อก T.V. MOX 1A 143/2546
648 ที.วี.ม็อก แคปซูล T.V.MOX CAPSULE 1A 326/2544
649 ที.วี.ม๊อก T.V. MOX 1A 141/2546
650 ที.วี.ม๊อก T.V.MOX 1A 224/2545
651 ที.วี.ม๊อก T.V.MOX 1A 341/2535
652 ที.อาร์.เอ็กซ์ - 250 TRX - 250 1A 304/2549
653 ที.เอ็กซ์.เอ็ม-250 TXM-250 1A 371/2549
654 ที.เอ็ม-มัยซิน T.M-MYCIN 1A 140/2531
655 ที.เอ็ม.มัยซิน-500 T.M.MYCIN-500 1A 34/2540
656 ที.โอ. ซิลลิน 500 T.O. CILLIN 500 1A 181/2545
657 ที.โอ.เวียร์ T.O.VIR 1A 500/2538
658 ที.โอ.เวียร์ 250 T.O.VIR 250 1A 302/2542
659 ทีซี-มัยซิน TC-MYCIN 1A 786/2532
660 ทีซี-มัยซิน TC-MYCIN 1A 238/2535
661 ทีซี-มัยซิน 500 TC-MYCIN 500 1A 33/2550
662 ทีน่าซามิค TENAXAMIC 1A 308/2549
663 ทีฟาเลกซิน 250 TEFALEXIN 250 1A 663/2550
664 ทีฟาเลกซิน 500 TEFALEXIN 500 1A 662/2550
665 ทีวีม๊อก แคปซูล T.V. MOX CAPSULE 1A 2055/2528
666 ทีเดียม แคปซูล TEDIUM CAPSULES 1A 2583/2528
667 ทีโมแนส (แคปซูล) TEMONAS CAPSULES 1A 422/2526
668 ทีโอแคป THEOCAP 1A 255/2536
669 ท็อปซิลิน TOPCILLIN 1A 1122/2543
670 ท็อปซิลิน TOPCILLIN 1A 23/2541
671 ท็อปซิลิน TOPCILLIN 1A 525/2541
672 นอกซีน 200 มก. NOXINE 200 MG. 1A 2140/2530
673 นอกซีน 400 NOXINE 400 1A 16/2538
674 นอร์ปิด NORPID 1A 20/2547
675 นอร์ปิด NORPID 1A 61/2547
676 นอร์ฟ็อกซิน ฟอร์ท NORFOXIN FORTE 1A 213/2532
677 นอร์สปอร์ NORSPOR 1A 125/2543
678 นอร์เซีย-200 แคปซูล NORXIA-200 CAPSULES 1A 1581/2530
679 นาดิซิลลิน แคปซูล NADICILLIN CAPSULES 1A 236/2527
680 นาดิซิลลิน แคปซูล NADICILLIN CAPSULES 1A 440/2526
681 นาด็อกซิน NADOXIN 1A 186/2535
682 นามิค NAMIC 1A 228/2529
683 นามิค็อกซ์ NAMICOX 1A 842/2540
684 นิดา-โซล NIDA-ZOLE 1A 178/2532
685 นิด้าซัยคลีน แคปซูล NIDACYCLINE CAPSULES 1A 832/2528
686 นิด้าซัยคลีน แคปซูล NIDACYCLINE CAPSULES 1A 1959/2528
687 นิฟีดิปีน 10 มก. แคปซูล NIFEDIPINE 10 MG. CAPSULES 1A 17/2529
688 นิฟีดีปีน 5 มก แค๊ปซูล NIFEDIPINE 5 MG CAPSULES 1A 16/2529
689 นิวตาม๊อก NEWTAMOX - 250 1A 485/2540
690 นิวตาม๊อก - 500 NEWTAMOX - 500 1A 584/2540
691 นิวตาม๊อก - เอ็มวาย NEWTAMOX - MY 1A 1202/2543
692 นิวตาม๊อก - เอ็มวาย 500 NEWTAMOX - MY 500 1A 608/2544
693 นิวตาม๊อก-จี250 NEWTAMOX-G250 1A 249/2544
694 นิววีโซน NEWVESONE 1A 139/2554
695 นิวโทรซิน NEWTHROCIN 1A 448/2540
696 นิวโทรซิน เอ็น.แอล NEWTHROCIN N.L 1A 287/2549
697 นิวโทรเมด 400 มก. NEUTROMED 400 MG 1A 494/2536
698 นี-จ้อยท์ ชนิดแคปซูล NE-JOINT CAPSULES 1A 30/2553
699 นีโอติก้า NEOTICA 1A 317/2531
700 นีโอติก้า NEOTICA 1A 476/2531
701 นีโอติก้า แคปซูล NEOTICA CAPSULE 1A 343/2540
702 นีโอพอด NEOPOD 1A 979/2531
703 นีโอพอด-ฟอร์ท NEOPOD FORTE 1A 174/2536
704 นีโอรอกซ์ NEOROX 1A 146/2539
705 นีโอเฟน NEOPAIN 1A 251/2539
706 นีโอเลกซิน 250 NEOLEXIN 250 1A 424/2545
707 นีโอเลกซิน 500 NEOLEXIN 500 1A 88/2546
708 นูซีน แคปซูล NUZINE CAPSULE 1A 184/2540
709 นูซีแทม แคปซูล NOOCETAM CAPSULE 1A 133/2537
710 นูตาร์โซล NUTARZOL 1A 2155/2529
711 นูตาร์โซล - 20 NUTARZOL - 20 1A 116/2547
712 นูฟีมิค NUFEMIC 1A 247/2547
713 นูโทรพิล NOOTROPIL (400 MG CAPSULES) 1A 925/2540
714 น้อกซ่า 10 NOXA 10 1A 992/2531
715 น้ำมันตับปลา COD LIVER OIL CAPSULES 1A 275/2531
716 น้ำมันตับปลา (5 หยด) COD LIVER OIL ( 5 MINIM ) 1A 1118/2528
717 น้ำมันตับปลา 10 หยด COD LIVER OIL 10 MINIM 1A 1062/2531
718 น้ำมันตับปลา 10 หยด COD LIVER OIL 10 MINIM 1A 1412/2529
719 น้ำมันตับปลา พาตาร์ PATAR COD LIVER OIL 1A 123/2537
720 น้ำมันตับปลา แคปซูล COD LIVER OIL (5 MINIMS) CAPSULES 1A 1066/2529
721 น้ำมันตับปลา แคปซูล COD LIVER OIL CAPSULES 1A 132/2529
722 น้ำมันตับปลา แคปซูล COD LIVER OIL (5 MINIMS) CAPSULES 1A 2183/2529
723 น้ำมันตับปลาชนิดแคปซูล COD LIVER OIL (CAPSULES) 1A 1630/2528
724 น๊อกซ่า 20 NOXA 20 1A 394/2536
725 บรองโคลีล แค๊ปซูล BRONCHOLYL CAPSULES 1A 2511/2528
726 บรอนไมซิน BRONMYCIN 1A 858/2529
727 บรอมซิน แคปซูล BROMSIN CAPSULES 1A 233/2535
728 บราซิน BRACIN 1A 802/2542
729 บอมซิน 500 BOMCIN 500 1A 226/2545
730 บายเพน BYPAIN 1A 142/2552
731 บิวซิน แคพ BUCIN CAP 1A 171/2542
732 บิสมาเดียม แคปซูล BISMADIUM CAPSULES 1A 2408/2529
733 บี.โอ.เอ็ส B.O.S 1A 456/2548
734 บีนอร์ BENOR 1A 862/2532
735 บีมอกซิน BEMOXIN 1A 299/2539
736 บีมอกซิน BEMOXIN 1A 164/2550
737 บีมาดริน BEMADRIN CAPSULE 1A 452/2546
738 บีม๊อกซิน BEMOXIN 1A 860/2527
739 บีม๊อกซิน BEMOXIN 1A 933/2530
740 บีโมนิค BEMONIC 1A 181/2543
741 บีไลท์ BELITE 1A 220/2552
742 บูซีเลี่ยม BUSELIUM 1A 798/2541
743 บูซ่า 1985 แค็ปซูล BUSA 1985 CAPSULES 1A 344/2531
744 บูซ่า 252 แคปซูล BUSA-252-CAPSULES 1A 2444/2529
745 บูตา พี.ดี 84 BUTA PEE DEE 84 1A 1626/2528
746 บูตาริน BUTARIN 1A 48/2539
747 บูตาร์โซน BUTARZOL 1A 896/2528
748 บูตาโซดิน (แคปซูล) BUTAZODIN (CAPSULE) 1A 230/2542
749 บูตาโซดิน (แคปซูล) BUTAZODIN (CAPSULE) 1A 1075/2544
750 บูทาซินอน BUTACINON 1A 645/2531
751 บูทาซินอน ฟอร์ต BUTACINON FORT 1A 243/2536
752 บูทาโซน BUTAZONE 1A 581/2527
753 บูทาโซน BUTAZONE 1A 2125/2528
754 บูมาติก BUMATIC 1A 960/2527
755 บูโซโลน BUSOLON 1A 1062/2529
756 บูโซโลน ฟอร์ท BUSOLON FORTE 1A 589/2539
757 บูโซโลน เอส BUSOLON S 1A 1762/2528
758 บู๊ทส์ อะซิโทรมัยซิน 250 มก. BOOTS AZITHROMYCIN 250 MG. 1A 5/2551
759 บู๊ทส์ อะม็อกซีซิลิน 500 มก. BOOTS AMOXYCILLIN 500 MG 1A 404/2549
760 บู๊ทส์ โอเมพราโซล 20 มก. BOOTS OMEPRAZOLE 20 MG 1A 499/2546
761 บู๊ทส์ ไดคลอกซาซิลลิน 250 มิลลิกรัม แคปซูล BOOTS DICLOXACILLIN 250 MG CAPSULE 1A 159/2550
762 บู๊ทส์ ไพรอคซิแคม 10 มก. BOOTS PIROXICAM 10 MG 1A 12/2543
763 ป๊อก 109 POX 109 1A 270/2539
764 พริม อี PRIM E 1A 250/2539
765 พรีดีน PREDENE 1A 321/2543
766 พรีม็อกซ์ PREMOX 1A 578/2543
767 พรีโซรีน PREZORINE 1A 627/2531
768 พอนจีสิค PONGESICS 1A 233/2537
769 พอนซาแคป PONSACAP 1A 124/2534
770 พอนด์ดอกซ์ไซคลีน PONDOXCYCLINE CAPSULES 1A 2377/2528
771 พอนด์นาดิสเมน PONDNADYSMEN 1A 733/2532
772 พอนด์นาเทรก PONDNATREX 1A 1862/2528
773 พอนด์น๊อกซิลล์ PONDNOXCILL 1A 507/2544
774 พอนด์น๊อกซิลล์ - 500 PONDNOXCILL - 500 1A 770/2544
775 พอนด์น๊อกซิลล์ - 500 PONDNOXCILL - 500 1A 769/2544
776 พอนด์น๊อกซิลล์ - 500 PONDNOXCILL - 500 1A 771/2544
777 พอนด์น๊อกซิลล์-500 PONDNOXCILL - 500 1A 403/2529
778 พอนนีเซีย แคปซูล PONNESIA CAPSULES 1A 114/2528
779 พอนสิค PONSIC 1A 408/2537
780 พอนสแตน PONSTAN 1A 215/2540
781 พอนเฟน PONFEN 1A 811/2542
782 พอนเมด (250 มก.) PONMED (250 MG) 1A 545/2536
783 พาซาดีนา แคป PAZADENA CAP 1A 340/2549
784 พาซามัยซิน PAZAMYCIN 1A 86/2551
785 พาตาร์ อี -400 PATAR E-400 1A 58/2551
786 พาตาร์เดี่ยม แคปซูล PATARDIUM CAPSULES 1A 874/2529
787 พานามิค PANAMIC 1A 1186/2531
788 พามิน-25 แคปซูล PAMIN-25 CAPSULES 1A 625/2550
789 พามิน-50 แคปซูล PAMIN-50 CAPSULES 1A 626/2550
790 พาร่อน 1981 แคปซูล PARON 1981 CAPSULES 1A 527/2529
791 พาไวท์ PAWHITE 1A 167/2547
792 พิคโก้มัยซิน PICCOMYCIN 1A 955/2528
793 พิซิลลิน PICILLIN 1A 1909/2528
794 พิซิลลิน PICILLIN 1A 553/2528
795 พินคล็อกซ์ 500 มิลลิกรัม PINCLOX 500 MG 1A 944/2544
796 พินดิน่า PINDINA 1A 101/2543
797 พินนาม็อกซ์ - 500 แคปซูล PINNAMOX - 500 CAPSULES 1A 535/2542
798 พินนาม็อกซ์-250 แคปซูล PINNAMOX-250 CAPSULE 1A 236/2540
799 พินไซคลิน PINCYCLINE 1A 522/2540
800 พิพพราโซล PIPPRAZOLE 1A 477/2552
801 พิพออกซ์ทิน PIPOXTIN 1A 515/2553
802 พิพโบซิล 300 PIPBOZIL 300 1A 203/2552
803 พิร็อกซิแคม PIROXICAM CAPSULES 1A 1824/2529
804 พี.ซิลลิน วี-พี แคปซูล P.CILLIN V-P CAPSULE 1A 133/2553
805 พี.ซิลลิน. วี P.CILLIN V. CAPSULES 1A 456/2529
806 พี.เค.มัยซิน P.K. MYCIN 1A 2383/2528
807 พี.เค.มัยซิน P.K. MYCIN 1A 2382/2528
808 พี.เค.มัยซิน P.K. MYCIN 1A 2384/2528
809 พีซี - 20 PC - 20 1A 909/2544
810 พีน๊อกซี่เมทิล เพนนิซิลลิน แคปซูล PHENOXYMETHYL PENICILLIN CAPSULES 400,000 I.U. 1A 1047/2531
811 พีฟามิค PEFAMIC 1A 256/2540
812 พีฟามิค-เด PEFAMIC-DAE 1A 232/2552
813 พีโซน PEZONE 1A 382/2529
814 พีโมเสค PEMOSEC 1A 15/2553
815 พีโอเดียม แคปซูล PEODIUM CAPSULE 1A 1412/2527
816 พูตา พี.ดี.20 PUTA PEE DEE 20 1A 642/2530
817 ฟรีโซรีน FREZORINE 1A 408/2552
818 ฟลอคทิล FLOCTIL 1A 47/2550
819 ฟลังโก้ 100 FLUNCO 100 1A 10/2543
820 ฟลังโก้ 150 FLUNCO 150 1A 11/2543
821 ฟลังโก้ 200 FLUNCO 200 1A 12/2543
822 ฟลังโก้ 50 FLUNCO 50 1A 9/2543
823 ฟลามิค FLAMIC 1A 386/2529
824 ฟลามิค แคปซูล FLAMIC CAPSULE 1A 417/2544
825 ฟลูดาน แคปซูล FLUDAN CAPSULES 1A 1132/2528
826 ฟลูดิซอล ( 200 มิลลิกรัม) FLUDIZOL (200 MG) 1A 21/2543
827 ฟลูดีน แคปซูล FULLDINE CAPSULE 1A 702/2539
828 ฟลูดีน-ฟอร์ท แคปซูล FULLDINE-FORTE CAPSULE 1A 703/2539
829 ฟลูทีน FLUTINE 1A 291/2537
830 ฟลูนาชีน แคปซูล FLUNAZINE CAPSULES 1A 697/2531
831 ฟลูนาซีเรี่ยม FLUNACERIUM 1A 100/2552
832 ฟลูนาดอน FLUNADON 1A 298/2553
833 ฟลูนาริค FLUNARIC 1A 788/2544
834 ฟลูนาริซีน FLUNARIZINE 1A 565/2538
835 ฟลูนาริซีน แคปซูล (5 มิลลิกรัม) FLUNARIZINE CAPSULE (5MG) 1A 1150/2543
836 ฟลูนาเจน FLUNAGEN 1A 287/2539
837 ฟลูนาเดียน FLUNADIAN 1A 213/2549
838 ฟลูนาเมด FLUNAMED 1A 485/2532
839 ฟลูนาเรี่ยม FLUNARIUM 1A 184/2535
840 ฟลูนาเรี่ยม FLUNARIUM 1A 271/2546
841 ฟลูนาแลน (แคปซูล) FLUNALAN (CAPSULES) 1A 400/2548
842 ฟลูนาไรซีน FLUNARIZINE 1A 885/2544
843 ฟลูบีลิน FLUBELIN 1A 249/2538
844 ฟลูมาตีน FLUMATINE 1A 1133/2544
845 ฟลูม่า FLUMA 1A 457/2548
846 ฟลูริซิน FLURICIN 1A 544/2533
847 ฟลูริน แคปซูล FLURIN CAPSULE 1A 1875/2530
848 ฟลูล็อกซ์ 20 FLULOX 20 1A 332/2543
849 ฟลูล็อกซ์ 20 FLULOX 20 1A 348/2551
850 ฟลูวีแซค FLUVEZAC 1A 225/2552
851 ฟลูสิท FLUXIT 1A 1193/2541
852 ฟลูออกเเซน FLUOXAN ( CAPSULES ) 1A 773/2541
853 ฟลูอ็อก FLUOX 1A 390/2550
854 ฟลูอ็อกซีทีน ไฮโดรคลอไรด์ FLUOXETINE HCL 1A 353/2550
855 ฟลูอ็อกซีทีน ไฮโดรคลอไรด์ FLUOXETINE HCL 1A 307/2550
856 ฟลูอ็อกซีทีน ไฮโดรคลอไรด์ FLUOXETINE HCL 1A 352/2550
857 ฟลูอ๊อกซิทีน 20 มิลลิกรัม FLUOXETINE 20 MG. 1A 370/2540
858 ฟลูเซทิล FLUXETIL 1A 155/2539
859 ฟลูแซค - 20 FLUZAC - 20 1A 390/2540
860 ฟลูแมกซ์ FLUMAX 1A 230/2544
861 ฟลูแมกซ์ FLUMAX 1A 493/2540
862 ฟลูโคนา 200 FLUCONA 200 1A 26/2553
863 ฟลูโคโซล (ชนิดแคปซูล 100 มก.) FLUCOZOLE (100 MG CAPSULES) 1A 14/2542
864 ฟลูโคโซล (ชนิดแคปซูล 150 มก.) FLUCOZOLE (150 MG CAPSULES) 1A 15/2542
865 ฟลูโคโซล (ชนิดแคปซูล 200 มก.) FLUCOZOLE (200 MG CAPSULES) 1A 16/2542
866 ฟลูโคโซล (ชนิดแคปซูล 50 มก.) FLUCOZOLE (50 MG CAPSULES) 1A 13/2542
867 ฟลูโซน (200 มิลลิกรัม) FLUZOLE (200 MG) 1A 19/2547
868 ฟลูโซรัล FLUZORAL 1A 20/2551
869 ฟลูโอซิทีน แคปซูล FLUOXETINE CAPSULES 1A 276/2549
870 ฟลูโอซิน FLUOXINE 1A 42/2540
871 ฟลูโอแซกซ์ FLUOXAC 1A 37/2554
872 ฟล๊อกซิน FLOXIN 1A 165/2530
873 ฟอร์ซัยคลิน FORCYCLINE 1A 1388/2527
874 ฟอร์บูเฟน FORBUFEN 1A 610/2528
875 ฟอร์ไบโอติน FORBIOTIN 1A 43/2528
876 ฟาซิดีน - 40 FASIDINE - 40 1A 790/2539
877 ฟาซิดีน-20 FASIDINE-20 1A 789/2539
878 ฟาซ่า 250 แค็ปซูล PFAZA 250 CAPSULES 1A 822/2528
879 ฟาทริล-เอส FATRIL-S 1A 329/2552
880 ฟาบีเลียม FABELIUM 1A 318/2542
881 ฟาร์คล็อก PHARCLOX 1A 2263/2530
882 ฟาร์คล็อกซ์ PHARCLOX 1A 472/2543
883 ฟาร์ดีน 10 PHARDENE 10 1A 732/2532
884 ฟาร์ดีน-ซี 20 PHARDENE-C20 1A 94/2550
885 ฟาร์มอกซิลิน PHARMOXCILLIN 1A 36/2536
886 ฟาร์มาคล็อก - 250 แคปซูล PHARMACLOX - 250 CAPSULE 1A 5/2552
887 ฟาร์มาเล็กซ์ 500 FARMALEX 500 1A 1094/2543
888 ฟาร์มาเล็กซ์ 250 FARMALEX 250 1A 1037/2543
889 ฟาร์มาแซค FARMAZAC 1A 384/2544
890 ฟาร์ม็อก-พี PHARMOX-P 1A 244/2545
891 ฟาร์รีซิน แคปซูล PHARIZIN CAPSULE 1A 362/2538
892 ฟาร์โดเม็ท แคปซูล PHARDOMET CAPSULES 1A 1095/2531
893 ฟาร์โทรซิน 250 PHARTHROCIN250 1A 475/2532
894 ฟาร์โรบอน PHAROBON 1A 357/2549
895 ฟาร์ไดซิน - 500 แคปซูล PHARDICIN - 500 CAPSULE 1A 640/2544
896 ฟาลีท FALETE 1A 244/2547
897 ฟาลีท-500 แคปซูล FALETE-500 CAPSULE 1A 458/2553
898 ฟาลีท-500 แคปซูล FALETE-500 CAPSULE 1A 484/2552
899 ฟาลีท-500 แคปซูล FALETE-500 CAPSULE 1A 483/2552
900 ฟาสเลกซ์ - 500 แคปซูล FASLEX - 500 CAPSULE 1A 127/2539
901 ฟาสแตน FASTAN 1A 1102/2541
902 ฟาเนท แคปซูล PHANATE CAPSULES. 1A 436/2532
903 ฟาเลพ FALEP 1A 586/2539
904 ฟาเล็กซิน FALEXIN 1A 369/2541
905 ฟาเล็กซิน-500 FALEXIN-500 1A 370/2541
906 ฟาเล็กซ์ PHARLEX 1A 24/2544
907 ฟีนาแคม FENACAM 1A 1050/2543
908 ฟีน็อกซี่เมทธิล เพนนิซิลลิน ชนิดแคปซูล PHENOXYMETHYL PENICILLIN CAPSULES (400000 I.U.) 1A 1189/2530
909 ฟีม็อกซ์ - 250 FEMOX - 250 1A 468/2553
910 ฟีม็อกซ์ - 500 FEMOX - 500